Ulak Ne Demek, Ulak Nedir

Ulak Ne Demek, Ulak Nedir
Ulak Ne Demek, Ulak Nedir

Kelime olarak ulaştırıcı, ulaştıran kişi anlamına gelen ulak, Türkçe kökenlidir. Kullanım konusunda ise en eski zamanlara dek bilindiği söylenir. Bu kelime günümüzde eskisi kadar sık kullanılmamakla birlikte, anlamı ile hala geçerliliğini devam ettirmektedir. Ulak nedir ve hangi anlamlarda kullanılır:

Ulak Ne Demek

İlk anlamı ile; haber götüren kişi ve postacı anlamlarını taşır. Aynı zamanda yardımcı anlamına da gelmektedir. Ulak kelimesi eskiden amaç ve hedef anlamlarını da taşımaktaydı. Bir başka anlamına göre ise; güçlü ve iri yarı kişileri tanımlamak için kullanılmaktaydı. Günümüzde yalnızca birinci anlamı ile kullanılmaktadır. Ulak ne demek sorusu için haber getiren kişi cevabını vermek yeterli olacaktır. Yine farklı inanç ve kültürlere göre bu kelimenin at ile aynı anlama geldiği de bilinir. Ancak çok yaygın olan bir anlam değildir ve özellikle eski Türkçe’de bulunmamaktadır.

Antik dönemlerde tiyatro terimi olarak da kullanılan bu sözcük, sahnedeki yer birliğinin bozulmaması adına, sahne dışında yer alarak oyuna ait önemli bir olayı anlatan görevli için kullanılmaktaydı. Sahne arkasında sadece sesi ile oyuna katılan kişiler hikayenin ulakları olarak kabul edilirdi. Ancak bu anlam da günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

Ulak Nedir

Bir yerden bir yere haber götüren kişi ve haberci tanımları ulak nedir sorusunun cevabı için yeterlidir. Kelime anlamı itibariyle ulaştırıcı demektir. Bir haber ulaştırmanın yanında, bir mal ya da mülkün de ulaştırılması görevini ulaklar üstlenmekteydi. Günümüzde postacılık işi yapanlara da ulak denip denmeyeceği de merak edilmektedir. Eskisi kadar kullanılmayan bir kelime olarak, tam anlamı karşılamadığı düşünüldüğü için pek resmi kurumlarda tercih edilmez.

ulak nedir
ulak nedir

Tarihte yer alan hemen hemen tüm devletler içerisinde haberlerin ulaştırılabilmesi adına hem genel hem de özel sayılabilecek bazı yöntemler uygulanmıştır. Dönemin halifesi olan Hazret-i Ömer zamanında, bütün İslam ülkelerinin sınırı Mısır, İran ve Suriye’ye dek genişletildi. Hükümetin merkezinden gelen emirler bu ülkelerdeki valilere ulaklar aracılığı ile gönderilmek üzere kural getirildi. Görevli olan ulaklara yaptıkları iş karşılığında, devlet hazinesinde bulunan develerden verilir, aynı zamanda geçtikleri yerlerde bulunan vali ve askerlerine de yardım etme zorunluluğu getirilirdi. Bu yöntem hem Emeviler hem de Abbasiler döneminde de devam etmiştir.

Osmanlı Devleti döneminde de ulakların yeri ve önemi çok büyük olmuştur. Devletin geniş toprakları içerisinde de, haberleşmenin gerçekleşebilmesi için büyük bir ulak ekibi kurulmuştur. Padişahların yayınladığı fermanların halka iletişmesi ve devlet adına önemli olan kişilerin haberlerinin gereken yerlere zamanında ulaştırılabilmesi için belirli yerlere haberleşme merkezlerinin kurulması sağlanmıştır.  Bu merkezlerden ulaklar sorumlu tutulmuştur. Ulaklar, toplum içerisinde çok özel ve güvenilir kişilerden seçilmekteydi. Devletin ve halkın güveneceği, toplumun ileri gelenleri haber ve bilgileri taşırdı.

Eski Şamanizm ve diğer inançlarda da ulaklar bulunmaktaydı. İnancım yayılmasını ve içeriğini halka duyuran insanlar da ulak olarak kabul edilirdi. Ulakların getirdiği haberlere ve bilgilere halk tarafından da her zaman güvenilmekteydi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here