Süryani Ne Demek, Süryaniler Kimler

Süryani Ne Demek, Süryaniler Kimler
Süryani Ne Demek, Süryaniler Kimler

Süryanilerin Tarihsel Geçmişi

Süryani ne demek? Süryaniler, günümüzden 4500 yıl öncesine uzanan bir süredir varlıklarını sürdüren bir toplumdur. Ancak tarihsel geçmişlerini araştırırken genelde tarihçiler Hz. İsa’dan öncesi ve sonrası olarak bir tanımlamaya giderler.

Hıristiyanlığın ortaya çıkışından önceki dönem, 2500 yıllık bir süreçtir ve bazı tarihçilere göre ilk Süryaniliğin doğması, Hz. Nuh’un oğlu Sam’a kadar uzanmaktadır. Bu dönem Süryanilerin pagan kültürüne sahip oldukları dönemdir. Hz. İsa ile birlikte Süryaniler Hıristiyanlığı seçmişler ve bugüne kadar bu inançla gelmişlerdir.

Süryanilerin sosyolojik yapılarına bakılırsa, genelde içinde yaşadıkları krallıkların veya imparatorlukların yönetim tarzları ile fazla ilgilenmemişlerdir. Sadece inançlarına uygun bir yaşam şeklini benimsemişlerdir. Böyle olunca bir dönem huzurlu yaşamışlar bir dönem çok fazla sıkıntı ve eziyet çekmişler, haksızlıklar görmüşlerdir. Genelde de hak etmedikleri şekilde siyasi ve dini baskı görmüşlerdir. Ama kendi inanç ve değerlerini korumuşlar ve atalarının mirasını hiç terketmemişlerdir. Süryaniler tarih boyunca sanat, kültür ve mimari alanlarda topluma katkı sağlamışlar ve inançları gereğince her zaman yumuşak güç kullanmışlardır.

Deizm Nedir

Süryani Ne Demek

Aram, Nuh Peygamber’in oğlu Sam’ın oğludur. Kutsal kitapta da açıklandığı gibi Mezopotamya’da Babil’de hüküm sürmüştür. Aram, daha sonra Irak, Lübnan, Suriye, Kıbrıs ve Türkiye topraklarına doğru genişleyen bir toplum olan Aramilerin atasıdır. Bugün hala Aramca konuşan Süryanilerin tahihi geçmişi konusunda farklı tezler arasında bu tez ağır basmaktadır. Bir kısım tarihçiler, Süryanilerin Asurlular’ın torunları olduğunu ileri sürmektedir.

Süryani toplumu, yaşadıkları toplumda, şehirleşme ve şehircilik anlamında, medeni yaşamın en güzel örneklerini vermiştir. Ancak bölgede yaşanan karşıklıklar, savaşlar ve politik anlaşmazlıklar yüzünden son ikiyüz yıldır Süryaniler vatanlarını terketmek ve Mezopotamya’dan göç etmek zorunda kalmıştır.

Süryani ne demek merak edenler için kısaca Süryani toplumu, eski Mezopotamya kültürünü taşıyan, ancak inanç olarak Hıristiyanlığı benimsemiş olan bir toplumdur denebilir. Genel olarak bu toplum, Irak ve İran’da daha çok Asur olarak, ülkemizde ve Suriye’de ise daha çok Süryani olarak tanınmaktadır. Bu toplum Hıristiyanlığı benimsedikten sonra Süryani tanımı yaygınlık kazanmıştır. Öncesinde Asurlu olarak bilinmektedir.

Hinduizm Nedir

Süryani Adının Kökeni Nedir

Bu konuda tarihçiler arasında iki farklı görüş bulunuyor:

  • Bir kısım tarihçilere göre Süryani adı, bu bölgede hüküm süren Arami kralı Suros’tan geliyor. O dönemde Süryanilerin yaşadıkları topraklara bu sözcükten türetilen Surisyin denmiş. Daha sonra burada yaşayan topluluklara Suriyin denmiştir.
  • Bir kısım tarihçilere göre Yunanlılar Asurluların yaşadıkları topraklara Asurya demişler. Asurya ve Asuryan kelimeleri Aramca diline girerken değişikliğe uğramış ve Asuroyo şeklini almış. Zaman içinde de a harfi düşmüş ve Suroyo denmeye başlamış.

Süryani Nedir

Süryaniler için en doğru tanımlama, Aramiler’in torunu oldukları ve bugün de onların soylarını devam ettirdikleridir. Tarihi belgeler de bu görüşü doğrulamaktadır. Bugün iyice ağırlık kazanan bu görüşe göre Süryaniler, Asur toplumunun bir devamı olamaz. Osmanlı döneminde olsun Cumhuiyet döneminde olsun Süryaniler her zaman kadim Süryaniler veya Arami Süryaniler olarak anılmıştır.

süryani nedir
süryani nedir

Süryaniler milattan önce, diğer toplumlar gibi putlara tapıyordu. Süryaniler’in en gösterişli şehirleri güneş kenti olarak tanımlanan Baalbek’tir (Heliopolis). Baalbek bugün Lübnan topraklarında antik bir şehirdir.

Hıristiyanlığın yayılma döneminde (birinci yüzyılda), Petrus’un öncülüğünde Antakya’da ilk kilise kurulmuştur. Bu kilise hem ilk Hıristiyan toplum olan Aramiler’in, hem de Doğu ve Kapadokya kiliselerinin merkezi olmuştur. Bu kilise ile birlikte Süryaniller, ilk defa bir çatı altında toplanmış olmaktadır. Diğer yandan Süryaniler, bu yeni din ile birlikte atalarının sahip olduğu pagan kültürünü tamamen terketmişlerdir. Bu nedenle Süryani nedir konusunu araştırırken, Hristiyanlığın doğuşu ve gelişme dönemini iyi bilmek gerekiyor.

Süryaniler, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra bu dini o kadar çok benimsemişlerdir ki Süryanilik ve Hıristiyanlık tanımlamaları bugüne kadar aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak Süryanilik, etnik ve kültürel bir tanımdır.

Süryanilerde Kültür

Süryaniler, özellikle Hıristiyanlık ile bilikte, sosyo-kültürel açıdan güçlenmişlerdir. Aramice Sami dil grubu ailesindendir ve o dönemde çok geniş bir coğrafyada kullanılmıştır. Aynı zamanda Aramice’nin İbranice ve Arapça dillerinin de kaynağı olduğu biliniyor. Diğer yandan Aramice dünyanın en eski dilidir. Tanrı’nın Adem Peygamber ile bu dille konuştuğu tahmin ediliyor. Süryaniler bugün de Aramice konuşmaktadır.

Hristiyanlığın ilk ortaya çıktğı dönemde, önceki dönemden kalma bütün eserler yakılmıştır. Bugüne ulaşan tek yazılı eser Bilge Ahikar’ın Öyküsü’dür. Müslümanlığın ortaya çıkışından itibaren Arapça yaygınlaşmış ve Süryanice dili gerilemeye başlamıştır.

Süryaniler siyasetten hep uzak kaldıkları için yabancı akınlara her zaman tolerans göstermişlerdir. Ancak siyasi bir güç olamadıkları için zamanla acınacak duruma düşmüşlerdir. Oysa dünyanın ilk üniversiteleri olarak tanınan Harran okulu, Antakya din okulu ve Nusaybin okulu, Süryaniler tarafından kurulmuştur.

Hıristiyanlık inancı, beşinci yüzyılda Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündükten sonra, Romalılar döneminde Süryaniler, Perslerden gördükleri büyük katliamları yine yaşamışlardır. Süryani kilisesi önderleri, arenalarda hayvanlara yem olarak atmış, haçlara gerilmiş ve işkencelerle öldürülmüştür. Süryaniler, Bizanslılar’ın da saldırıları ve sindirme politikaları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde kurtuluş olarak İslam yönetimine sığınmışlardır. Bu dönemde gerek din değiştirme gerekse göçler yüzünden Süryanilerin nüfusu giderek düşmüştür.

Bugün Süryaniler Nasıl Yaşıyor

Maalesef son yıllarda yaşanan karışıklıklar yüzünden bugün Süryaniler, hiç olmadığı kadar dünyanın her yerine dağılmış durumdadır. Özellikle 1900’lerin başlaması ile birlikte önce İstanbul’a, arkasından Avrupa ülkelerine göç başlamıştır. Bu göçler 1960’larda çok hızlanmıştır. Bugün bu göçler durmuş olsa da, ülkemizde 25 bin civarında Süryani yaşadığı sanılıyor. Bunların önemli bir kısmı İstanbul’da bir kısmı Mardin, Midyat, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman’da yaşıyor. Dünyadaki Süryani nüfusunun ise 20 milyon civarında olduğu sanılıyor.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.