Sosyal Demokrat Nedir, Nasıl Olunur

Sosyal Demokrat Nedir, Nasıl Olunur
Sosyal Demokrat Nedir, Nasıl Olunur

Sosyal demokrat nedir? Demokrasi anlamı ve kelime kökeni bakımından eski yunan felsefesinde dimokratia olarak, maddecilik üzerindeki bölünemezlik ve manevi olarak her canlının bölünemeyen üzerindeki eşit hak felsefesi üzerine çalışmalara imza atan filozof Demokritostan gelir. Modern hayata ise Fransızcadan démocratie olarak giren demokrasi kelimesi, devlet yönetiminde tüm vatandaşlar ve paydaşların eşit biçimdeki hakları anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde dünya üzerinde birçok ülke demokrasi anlayışıyla yönetilmektedir. Anlayışı her noktada kendilerine yol gösterici bir felsefe olarak seçenlere ise Demokrat denilmektedir.

Modern dünyada yönetim biçimlerinin gelişimi, dönüşümü ve günümüzdeki hallerine ulaşması gibi süreçler içerisinde felsefi anlayış, Sosyal, Liberal ve Muhafazakar Demokrasi gibi kavramlar ile daha farklı alanlara yönelmiştir. Siyasal olarak görü ayrılıkları gibi görünseler de demokratlık ana tabanı oluştur.

Sosyal Demokrat ve sosyal demokrasi kavramı için reformist yaklaşıma sahip, en iyi demokratik toplum bilinci ve yönetimini hedefleyen politik bir ideoloji tamını yapılabilir. Sosyoloji, felsefe ve politik olarak daha geniş kapsamlı ve farklı tanımlar yapılmasına rağmen; evrensel değerler ile tam uyumlu vatandaşların kişisel ve toplumsal olarak, tüm gereksinimlerini sağlamayı kendine hedef olarak koymuş devlet; benzer hedef ve politikalar ile kapitalist (bknz: Kapitalizm Nedir) ekonomik sistem içinde tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde olan yönetim, şeklinde tanımlamalar da yapılmaktadır.

Bu noktada, tanımlarda geçen hedef ve politik değerleri kendi yaşam felsefesinden çıkartıp çevresindeki tüm yurttaşlarıyla birlikte uyum gözeten kişilere (Amir, Yönetici, Patron, Devlet ve Hükümet Başkanı, vb.) Sosyal Demokrat yakıştırması yapılabilir.

Sosyal Demokrat Ne Demek

Sosyal demokrasi kavramının kişisel olarak kullanımı tarihin derinliklerinde kalan bir oludur. Zira günümüzde bu kavram tamamen politika ve yönetim kavramlarıyla birlikte anılır ve işlerlik kazanır. Bölünmez bütünün ona ulaşabilen her kesin hakkı olduğunu düşünen Demokritos, felsefesinin bu gün bu biçimde değerlendirilmesi hakkında nasıl bir düşünceye sahip olurdu bilinmez ancak, 20. yy’da geliştirilen demokrasi kavramı politik kaygılarla ne vatandaşın tüm isteklerini karşılar ne de yönetimin. Bu sebeple farklı kavram hakkında farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Örnek olarak; sosyal demokrasi, kapitalist ekonomik sistemin yol açtığı adaletsizlikler ve eşitsizliklerin demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeylere indirmeyi hedefleyen bir siyasi ideolojidir.

Bu tanıma göre vatandaşların ve devletin evrensel düzende en az zararı almaları ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmeleri için çalışanlar Sosyal Demokrat Ne Demek, sorusunun cevabı olacaktır. Demokrasinin sürdürülebilirliği açısından ise Sosyal Demokrat görüşü seçenlerin en sağlan dayanakları tarih içerisinde her zaman ana yasa üstünlüğü ve hukuk olmuştur. Günümüz yönetimlerinde demokrat olarak politik çalışmalarda bulunan kişilikler, tarihtekilerden çok farklı davranış ve söylevlerde bulunmaktadırlar.

Değişen dünya düzeni ve anlayışı gereği bu farklılık normal kabul edilse de Sosyal Demokrat Ne Demek sorusuna verilen cevaplarda bazı keskin dönüşler ve kesişmeler ile karşılaşılmaktadır. Aslında bunun en büyük sebebi yakın geçmişte Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi kavramlarının ortaya çıkışları gelişimi ve birbirlerinden farklı olmalarında yatmaktadır. Bir diğer sorun ise halk kesiminin felsefe, politika, yeni dünya düzeni, hak, adalet ve bu gibi sosyal kavramların detaylarını iyi bilmemelerinden kaynaklanır.

Sosyal Demokrat Nedir

Politik hareketlerin siyasi partilerin ışığında yürütüldüğü günümüzde, sosyal demokrasi anlayışını güden siyasi partilerinde olduğu, bu partilerin ülke yönetimlerine daha adil ve demokratik olma ilkeleri gibi söylevler sıklıkla duyulmaktadır. Tüzel kişi olarak Sosyal Demokrat Nedir, sorusu akıllara gelirken sosyal demokrat olduğunu iddia eden siyasi partilerin aralarında neden büyük farklılıklar olduğu soruları da akıllara gelir.

Geçmişte sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmeleri Sosyalist Enternasyonal olarak kabul edilirdi. Sosyalizm (bknz: Sosyalizm Nedir) ile şekillenen partiler, özgürlük, sosyal demokrasi, eşitlik, adalet ve her konuda toplumsal dayanışma gibi ana sosyal hakları savunurdu. Oysaki günümüzde sosyalizm ve sosyal demokrasi konuları ciddi biçimde birbirlerinden ayrılmış durumda. Sosyal demokrasi hareketi ve kavramının siyasal olarak ortaya çıkışı, 1869 yılında Almanya’da kurulan Alman Sosyal Demokrat Partisi olarak bilinir. İlerleyen dönemlerde hem Almanya hem de farlı ülkelerdeki işçi hareketleri ve sosyal devrim arayışlarıyla şekillenen sosyal demokratik siyasal devrim, Vladimir Lenin gibi büyük devrimci Sosyalistleri de kapsayarak, dünyaya yayıldı.

İdeolojik olmadan önce evrim geçiren sosyal demokrasi devriminin en önemli temsilcilerinden olan Eduard Bernstein, devlete sosyal ödevler yükleyen, çalışan halkın her şeyden önce geldiği felsefesini aşılayan ve döneminde yaşanan gergin halk ve devlet ilişkilerinin yumuşamasını sağlayan, Sosyal Demokrat Nedir, soruna cevap olarak adı verilen önemli bir kişiliktir.

Sosyal Demokrat, Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi

Sosyal Demokrat, Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi arasındaki farklı iyi bilen ve unvanındaki demokrat yakıştırmasının takipçisi olan kişilerdir. Zira sosyalizm ve sosyal demokrasi aynı şey olmadıkları gibi birbirlerinin tezadı sayılabilirler.

sosyal demokrat nedir
sosyal demokrat nedir

Sosyalizm anlam ve uygulama bakımından, ekonomik ve sosyal refahı sadece devletin getirebileceği, üretim imkan ve araçlarına toplumun hâkim olabileceği, aynı toplumun yönetime katılmalarına ağırlık veren ve özgür çalışma şartlarıyla devletin otoritesini devam ettireceğini düşünen reformist ekonomik ve siyasal bir teoridir. Uyarı niteliğindeki bir diğer bilgi ise sosyalizm ile komünizm’in birbirleriyle karıştırılmasıdır. Günümüz sosyal demokrasi anlayışı birkaç noktada sosyalizm ile kesişse de bu noktalar sadece politik gereklilikler sebebiyledir. Ortaya çıkışı ve savunucuları, kapitalist sistemi sosyal demokrasi kavramıyla kendi iç dinamiklerini kullanarak en iyi ve uygun biçimde reforme etmeyi amaçlarken sosyalizm kendi ekonomik ve sosyal sisteminin haklı olduğunu topluma kabullendirmeyi hedefler. Kısaca bir Sosyal Demokrat, Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi hakkında engin bilgilere sahip olarak, kapitalizm dayatmasına karşı komünizm ve sosyalizm’in tehlikelerine karşı politik bir savunucudur.

Sosyal Demokrat Hareketler

Almanya’da 1800’lü yılların sonralarına doğru başlayan işçi hareketlerinin sonucu olarak kurulan ve tüm dünyada en büyük politik ve ideolojik hareket olarak kabul edilen Alman Sosyal Demokrat Partisi, 1869 yılına kadar birçok yasağa rağmen bir araya gelmeyi başaran büyük bir işçi sınıfının politik başarısıdır.

Parti programı ve hedefleri, demokrasi başta olmak üzere tüm Dünya’daki işçilerin sosyal sorunlarına çare olarak geliştirilmiştir. Yıllar boyunca partinin geçirdiği değişimler göze çarparken “sınıfsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması” olarak başlayan Sosyal Demokrat Hareketler, parlamenter sistem içerisinde sadece işçilerin değil tüm sınıfların partisi olma yolunda evrimleşti. Bu gelişimler süreci içerisinde farklı Avrupa devletlerindeki Sosyal Demokrat Hareketler ise benzer biçimde evrimleşerek, en büyük hedefleri olarak Kapitalizm’i toptan yok etme ideolojisine dönüş yaptılar.

Günümüzde bile her konuda teza seçimleriyle ünlü Rus ideolojileri, o zamanda en iyi yaptığı işi yaparak, Rus sosyal Demokrat Partisi öncülüğünde farklı bir izledi. RSDİP, Kapitalizm düşmanlığını bir kenara bırakarak, devrimci ruhunu yansıtıp tarihte büyük yer tutan Büyük Ekim Devrimi’ne yürüdü. Devrim ile birlikte Avrupalı sosyal demokrat partilerin tutumlarını devrimci ruha ayrı kabul ederek, sosyal demokrat adını terk edip Komünist Parti olarak hem hedef hem de isim değişimine gitti.

Günümüz sosyal demokrat partilerinin neredeyse tamamında kapitalizm karşıtlığı hedefi bulunmadığı gibi Rus siyasi hareketleri de benzer şekilde değişen dünyaya ayak uydurmaya başladılar. 1989 yılındaki programını açıklayan Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin değişimine en iyi örnek olarak; “Cinsiyet ayrımı olmadan sosyal demokratlar olarak, barış içerisinde bir dünya, yaşam yeteneğine hâkim bir sosyal toplum ve adalet için mücadeleye devam edeceğiz. Sosyal demokratlar olarak, korunmaya değer olanı korur, hayatı tehdit edenleri uzaklaştırarak ilerleyen bir topluma cesaret vermek için çalışıyoruz.”

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.