Objektif Ne Demek, Objektif Nedir

Objektif Ne Demek, Objektif Nedir
Objektif Ne Demek, Objektif Nedir

Objektif köken itibariyle Fransız dilinden gelmekte olup dilimize öz Türkçe gibi yerleşen ve çokça kullanılan bir kelimedir. Ülkemizde uzun süre (1992-2014 yılları arasında) yayın yapan, Kadir Çelik’in sunduğu bir programın da ismi olarak meşhur olmuştur. Bu makalede objektif tdk sözlüğünde nasıl açıklanmış bildirilecek ve objektif ne demek detaylı olarak ele alınacaktır.

Subjektif Ne Demek

Objektif Ne Demek

Objektif kelimesi de dilimize başka dillerden geçmiş pekçok kelime gibi hem ana dilindeki anlamında kullanılan, hem de kendisine yeni anlamlar yüklenen kelimelerden biridir. Türkçe olarak karşılığı ‘nesnel’ kelimesi olup kişinin şahsî görüşünden bağımsız olan anlamına gelir. Kelimenin bu şekilde kullanıldığı örnek bir cümle ise şudur: “Objektif bir bakış açısıyla konuya yaklaşmaya çalıştı.”

Ayrıca bu kelime Fransızca bir sıfat olup felsefî bir terim olarak da kullanılmaktadır. Objektivizm denilen felsefenin bu dalı özneye değil, nesneye dayalı akılcı bir dünya görüşüne sahiptir. Buna dair örnek cümle: “O, objektif felsefi görüşe sahip olan filozoflardan biridir.”

Objektivist, bu kelimenin felsefi anlamına dayanan bir kelime olup nesnelcilik yanlısı filozof ve bu düşünceye sahip kişileri ifade etmektedir. Bu görüşe sahip olmaya ve nesnelerin gerçekliğine dayalı düşünce bildirmeye ise objektivite denir.

Bu kelime kişinin şahsi görüşünü ön plana sürdüğünü ifade eden ‘subjektif’ kelimesinin karşıt anlamlısıdır. Örnek cümle: “Senin bu konuya objektif değil, subjektif olarak bakman, tarafsız davranmanı engelliyor.”

Objektif nedir sorusunun bir cevabı da fotoğraf sanatıyla alakalı bir terim olduğudur. Çünkü fotoğraf makinesi, dürbün, teleskop, kamera gibi optik aletlerde nesnelerden gelen ışınları ekran üzerine yansıtan merceğe ve mercek sistemine de objektif adı verilir. Örnek cümle: “Fotoğraf makinesinin objektifini temizledim.”

Ancak basın dilinde bu kelime bu tarz aletlerin bir parçası olarak değil de mecazi olarak kendisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örnek cümle: “Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı, dün gece balo çıkışında objektiflere (yani kameralara) yakalandı.”

Spesifik Ne Demek

Objektif Nedir

Objektif kelimesi, ülkemizde gerçek ve tarafsız olarak bir bilgiye yönelmek demektir. Bu ise halkın kendisine yüklediği anlam olup esası ‘nesneye dayalı, nesnel’ anlamı taşımasıdır. Bir kimse için objektif olduğu söylendiğinde bir meseleye tarafsız ve adilane bir biçimde yaklaştığı anlatılmaya çalışılarak övgüde bulunuluyor demektir. Özellikle habercilik alanında kullanılan bu terim, haberciliğin tarafsız yapıldığını ve sağlıklı bilgi verildiğini ifade eder.

Objektif Olmak Ne Demek

Objektif olmak, kişinin karşılaştığı herhangi bir durum karşısında kendi duygu ve düşüncelerini yargısına karıştırmayarak olanı olduğu gibi kabul ve beyan etmesidir. Burada önemli olan kişinin kendi görüşlerini bu yönde değiştirmesinden ziyade görüşlerini gerçeğin önünde bir perde yapmamasıdır. Özellikle habercilik alanında objektiflik habercinin dürüstlüğünü ve haberin kalitesini belirleyen en önemli unsurdur.

Bilimsel çalışmalarda da bu durum çok önemli olup bilimin ilerleyişini sürdürmesi ancak objektif bilgi aktarımı ile mümkün olmaktadır. İnsanoğlunun objektif davranmakta en fazla zorlandığı bilim dalının tarih olduğu söylenebilir. Zira her toplum kendi toplumunun geçmişiyle ilgili bilgileri çarpıtabilmektedir. Örneğin iki ülke arasında geçmiş dönemde yaşanmış bir savaş, her iki ülke kaynaklarında birbirine zıt bilgilerle aktarılır.

Buna bir sebep de eski dönemlerde toplumlar yaptıklarından mesul olmazken, günümüzde uluslararası kuruluşlar önünde yıllar önceki bir hatanın yargılanabilmesidir. Türkiye’ye Ermeni soykırımı iddiasında bulunulması ve Türkiye’nin de bunun aksine soykırım yapanın Ermeniler olduğunu savunması buna örnek olarak verilebilir.

Objektiflik İlkesi Ne Demek

Bilim insanlarının sahip olması gereken bir olgu olan objektiflik ilkesi, olay ve olgular arasındaki bağlantıları kişisel görüşlere ve isteklere göre değil de, bilimsel gerçeklere dayalı olarak ele almak anlamına gelir. Bu ilkenin benimsenmesi sayesinde kişinin geçmişine dayalı çekirdek inançları ve sahip olduğu dünya görüşü, bilimsel meselelere önyargıyla yaklaşmasına engel olur. Bu ise bilimsel ilerleme için son derece gerekli olan bir durumdur.

Objektiflik ilkesi uygulanırsa bilimsel verileri yanlış aktarma ve uydurma verilerle bilim çevrelerini yanıltma durumu da engellenmiş olur. Bilimsel bilgi objektif olmak zorundadır. Aksi halde doğruyu ifade etmesi ve insanlığın yararına olması mümkün değildir. Bu bilgiler, herkes tarafından kabul edilebilir, ispatlanabilir özellikte doğru bilgilerdir. Örneğin 2 kere 2’nin 4 oluşu, suyun 100 derecede kaynaması gibi.

Objektif İle Subjektif Arasındaki Fark Nedir

Bu iki kelime Fransız gramerine uygun olarak aldıkları eklerden dolayı birbirine çok benzese de anlam olarak birbirinin zıttıdır. Objektif kelimesi olaylar ve olgular karşısında tarafsız ve nesnel bir bakış açısını ifade ederken, subjektif kelimesi öznel ve taraflı bir bakış açısı anlamına gelir. Objektif olduğu söylenen insanlar olaylar karşısında eşit ve adil bir tavır takınırken, subjektif kişiler ise yanlı davranmaktan kendilerini alıkoyamazlar.

objektif ne demek
objektif ne demek

Her ne kadar subjektif olmak anlam itibarıyla kulağa hoş gelmese de onun da gerekli olduğu yerler vardır. Örneğin bir sanatı icra ederken özgün eserler ortaya çıkarabilmenin yolu subjektif olmaktan geçer. Objektiflik ise bilim ve habercilik alanlarında olmazsa olmaz bir ilkedir. Bu makalede çok kullanılan kelimelerden objektif nedir açıklanmış; objektif tdk tarafından nasıl anlamlandırılmış bildirilerek örnek cümlelerle konu detaylandırılmıştır.

Günlük konuşmalarda yabancı kelimelerin çok fazla kullanımı tasvip edilmese de kelimenin Türkçe karşılığının anlamı ifade etmekte yetersiz kalması kullanımını zorunlu kılmaktadır. Objektif kelimesi de bunlardan biri olup ‘nesnel’ kelimesi anlamı ifade etmekte yeterli olamamaktadır.

3 YORUMLAR

Rayiç Bedel Nedir, Nasıl Hesaplanır - Bio Bilgi için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.