Nifak Ne Demek, Nifak Nedir

Nifak Ne Demek, Nifak Nedir
Nifak Ne Demek, Nifak Nedir

Nifak Ne Demek

Sözlüklere nifak ne demek diye bakılacak olursa, bu kavramın daha çok dini bir anlam taşıdığı  ve İslam dini bakımından bir çeşit küfür olduğu görülür. Bir kişi dışarıdan İslam dinine inanmış gibi görünse de kalben Allah’a, Hazreti Muhammed’e ve imanın esaslarına inanmıyorsa, bunları kabullenmiyorsa, münafık (Bknz: Münafık Nedir) kabul edilmektedir. Dini açıdan bu durum hem küfür olarak hem de kişilik bozukluğu olarak değerlendirilmektedir. Münafıklık şahsiyetsiz ve karaktersiz olmak ile eş anlamlıdır. Bir çeşit ahlaksızlık ve ruhi hastalık olarak görülmektedir.

Arapça kökenli bir kelime olan nifak, içi başka dışı başka olmak ve iki yüzlü yaşamak anlamına gelmektedir. Arapça dilinde nifak, İslam toplumu içinde ikilik çıkarmak, genelde bölücülük ve hizipçilik yapmak demektir. Arapça’ya bu kavramın Aramice’den ve Süryanice’den girdiği sanılmaktadır.

Nifak kavramı Arapça’da nfk kökünden gelmektedir ve yukarıda verilen anlamları taşımaktadır. Aramice ve Süryanice’de ise npk kökünden gelmektedir ve çıkma çıkıntı anlamına gelmektedir.

Nifak kelimesinin tarihte geçtiği en eski yazılı kaynak, Aşık Paşa’nın 1330 yılında kaleme aldığı Garib-name isimli eseridir. Muhtemelen bu tarihten önceleri de nifak kavramı günlük yaşamda sözlü olarak kullanılmıştır.

Müşrik Ne Demek

Nifak Nedir

Günümüz Türkçesi’nde nifak nedir diye bakılacak olursa, daha çok ikilik ve anlaşmazlık anlamlarına geldiği görülmektedir. Bugün “aralarına nifak koymak” dendiği zaman, iki tarafın arasını açmak kasdedilmektedir. Savaşlarda zafer elde etmenin en basit yöntemi, taraflar arasına fitne sokmak ve onları birbirine düşürmektir. Bu yöntem tarih boyunca hep geçerli olmuştur. Bir Çinli bilge binlerce yıl önce yazdığı Savaş Sanatı isimli kitabında da “aralarına nifak sok” demiştir. Yani tarafların arasında tartışma çıkması için ara bozucular gönder, düzenlerini boz, yöneticiler arasında nifak yarat ve sonra saldır. Hata bu kitapta, düşman halkı ile yöneticiler arasında iyi ilişkiler varsa, onları bölmek gerekir denmiştir. Sonra da beklemedikleri bir anda saldır.

İslam dinin yayılma döneminde yapılan Hendek Savaşı’nda da nifak kullanılmıştır. Kureyş ordusu Medine üzerine yürüdüğü zaman, az sayıdaki Müslümanlar, Medine girişine hendek kazar ve savunma hazırlığı yapar. Kureyşliler hendek ile karşılaşınca dururlar. Daha sonra Medine’deki Yahudiler ile anlaşarak Müslümanları iki düşman arasında bırakırlar. Daha sonra Kureyşlilerden biri Hazreti Muahemmed’e gelir ve iman eder. Arkasından Yahudilere giderek onları Kureyşlilerin aleyhine çevirir. Neticede Kureyşliler ile Yahudiler arasında ihtilaf çıkar ve Kureyşliler geri döner.

nifak nedir
nifak nedir

Bugün ne kadar acı bir durumdur ki, İslam alemine bakılacak olursa, nifak örnekleri ile daha fazla karşılaşılmaktadır. İslam ülkelerinin hemen hemen hepsinde iç karışıklıklar yaşanmakta, Müslümanlar kamplara bölünmekte ve komşu ülkeler ile problemler yaşamaktadır. Çıkar peşinde olan Batı dünyasının bu ülkelere nifak tohumları saçtıkları ve insanları birbibine düşürdükleri maalesef bir gerçektir.

Tarihe bakıldığı zaman görülür ki, hakkın esas olduğu yerde batıl da varlığını sürdürmektedir. Bu gösteriyor ki nifak olayı, insanlık tarihi kadar eskidir. İslam tarihinde ise ilk nifak örnekleri, müslümanlık dininin ilk ortaya çıktığı, teşkilatlanma sürecine girdiği ve yayılmaya başladığı dönemlerde Medine’de yaşanmıştır. Örneğin Bedir Savaşı sırasında müslümanların yenileceğini düşünen bir grup Yahudi, müslüman gibi görünmüş ve davranmışlardır. Münafık olarak adlandırılan bu Yahudi grubu, kısa zamanda teşkilatlanıp Müslümanları içten çökertmeye çalışmışlardır. Toplumsal huzuru bozmaya, Hazreti Muhammed’i küçümsemeye, inananları kışkırtmaya, çeşitli şantaj hareketlerine ve düşmana avantaj sağlayan yollara başvurmaya başlamışlardır.

Kuran’da Münafıklar

Kuran’da münafıklar, Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan ancak inanmış görünen, inananları aldatmaya çalışan, yalancı, bozguncu ve kalpleri hastalıklı kişiler olarak tanımlanmıştır. Münafıkları tanımlayan bu ifadeler, Hazreti Muhammed’in yaşadığı dönemde gerçekten yaşanmıştır. Ancak zaman geçse de coğrafyalar değişse de, oyuncular farkı olsa da münafıklar her devirde olmuştur ve varlıklarını korumuştur. Dolayısıyla Kuran’da yer alan bu tabloyu, belli bir bölge ve zaman sınırlamasından soyutlayarak her dönemdeki münafıklar için geçerli görmek mümkündür. Bugün de özellikle Arap ülkelerinde saçılan nifak tohumları bunun en canlı örnekleridir.

Yine Kuran’daki tanımlamaya dönersek, toplumda nifak yaratan kişiler, yani münafıklar, inançsızlıklarını gizleyerek müslüman görünen, kalbinden küfür ettiği halde dili ile iman ettiğini söyleyen ve iç dünyası dış dünyaya muhalif olan kişilerdir. Bugün de din kisvesine bürünüp, Allah’tan yana görünen ama batıla hizmet eden, İslam dinine inanmadığı halde dini kavramları istismar eden ve insanların din, ahlak ve inanış gibi hassasiyetlerini kullanan kişilerdir. Kısaca münafıklar iki yüzlü ve dindar görünen ama terörist ruhlu kişilerdir. Bugün ve geçmiş zaman dilimlerinde yaşanan nifak hareketleri incelenecek olursa, münafıkların karakter özellikleri Kuran’da açıklananlar ile birebir örtüşmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.