Müşrik Ne Demek, Müşrik Nedir

Müşrik Ne Demek, Müşrik Nedir
Müşrik Ne Demek, Müşrik Nedir

Müşrik ne demek? Tam olarak müşrik nedir? Bu kavram ilk olarak ne zaman ortaya atılmıştır? Bütün merak edilenleri ile müşrik kime denir yazımızın devamında.

Müşrik Nedir

Günümüzde en yaygın dinler Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudiliktir. Bu dinlerin hepsi de tek tanrılı dinlerin örnekleridir. Oysa çok tanrılı dinler de olmuştur. Özellikle antik dönemlerde Zeus, Athena ve benzeri güçlere ibadet eden eski Yunanlılar, bir panteon veya tanrı grubuna inanmışlardır. Genel olarak çok tanrılı dinlerde bazı tanrılar, savaş veya aşk gibi belli konularla ilişkilendirilmiştir.

Çoktanrılı dinler, tanrılar ve tanrıçalardan oluşan bir panteon (tanrı grubu) içinde kendi dinleri ve törenleri ile birlikte bir araya getirilen, çok sayıda ibadet veya inanç şeklidir. Günümüzde bu tür çoktanrılı dinler hemen hemen kalmamıştır. Belki Afrika’nın uygarlık girmemiş bölgelerinde hala ilkel yaşam süren kabilelerde bu tür inanışlar sürüyordur.

Ancak bugün müşrik dendiği zaman, tek tanrılı dinlerde, özellikle de Müslümanlıkta, tanrının varlığını kabul etse de ibadetlerini tanrı ile birlikte başka tanrılara da yapan ya da tek tanrıya inanmayıp başka tanrılara tapan insanlar kastedilmektedir. Sözlüklere eğer müşrik nedir diye bir araştırma yapılırsa, kısaca tanrıya ortak koşan tanımlaması ile karşılaşılır. Bu kelimenin kökeni arapçadır. Müşrik kelimesinin İngilizce karşılığı polytheists’dir. Bu kelime çoktanrıcılık anlamına gelen polytheism ifadesinden gelmektedir. Polytheism, birden fazla tanrıya inanma veya ibadet etme anlamına gelmektedir.

Şirk Ne Demek

İlk Müşrikler

Genel olarak ilk müşrikler Müslümanlık dinin yayılma döneminde tanımlanmışlardır. Ancak o dönemde sadece tanrıya ortak koşan değil, tek tanrıyı inkar edenler için de kullanılmıştır. Örneğin ismi bilgeliğin babası anlamına gelen Ebu’l Hakem, üç dil bilen, at sırtında koşarken bile akıldan satranç oynayabilen, çok zeki, bilgili ve dürüst bir kişidir. Üstelik Hz. Muhammed’in uzaktan bir akrabasıdır. Mekke Şehri’nin lideridir ve anlaşmazlığa düşmüş kabileler kendisine danıştıkları için Ebu’l Hakem lakabı ile anılmıştır. Ancak İslamiyete ilk karşı çıkanlardan biri olduğu için bu kişi Peygamber tarafından müşrik ilan edilmiş ve kendisine cehaletin babası anlamına gelen Ebu Cehil lakabı takılmıştır.

O dönemde bir başka müşrik ilan edilen kişi Ebu Leheb’tir. Kuran’ın bir süresinde de adı geçen Ebu Leheb’in babası, Hz. Muhammed’in dedesidir. Gerçek adı Uzza’nın kulu anlamında gelen Abduluzza’dır. Uzza, Kabe içinde bulunan en önemli putlardan biridir. Ebu Leheb lakabının anlamı da alevli ateşin babası demektir. Bu kişi de Hz. Muhammed’e hem açıktan açığa hem da arkasından her zaman karşı çıkmıştır. Bir diğer ilginç nokta, babası ölürken Hz. Muhammed’i, Ebu Leheb’in kardeşi olan Ebu Talip’e emanet etmiştir. Buna rağmen Ebu Leheb tanrıyı inkar etmiş ve müşrik olmuştur.

Aynı dönemde yaşamış olan Ebu Sufyan ve Velid bin Müğire de ilk mürşiklerden birkaçıdır. Müşriklerin o dönemde savundukları düşünceler şu şekildeydi: çocuklarımız kandırılıyor, onlarına kafalarına bizim kabul etmediğimiz fikirler sokuluyor, atalarımızın inançları ile dalga geçiliyor, bu inançları reddetmemiz isteniyor, yaşam şeklimize müdahele edilmeye çalışılıyor, yanımızda çalışan köleler ile eşit olduğumuz söyleniyor veya mal varlıklarımızın paylaşılması isteniyor.

Münafık Ne Demek

Müşrik Ne Demek

İslamiyetin ilk yıllarında Arabistan toplumunun genel olarak müşriklerden meydana geldiği bir gerçektir. Bu dönemde Peygamber de en çok müşriklerle meşgul olmak zorunda kalmıştır. Müşrik ne demek merak edenler için önce bu kelimenin ortak koşmak anlamına gelen Arapça şerike fiilinden türemiş olduğunu söyleyelim. Müşrik Arapçada Allah’a küfreden veya Allah’a ortak koşan demektir. Şirk kelimesi aynı zamanda mirasa ve alışverişe ortaklık anlamlarına da gelmektedir. Şirk, yine Arapçada riya, nifak, uğursuz, Allah’tan başkasına yemin eden ve olayların meydana geliş şekillerini basit nedenlere bağlama gibi anlamlara da gelmektedir. Din bilimi açısıdan müşrik, birçok tanrıya inanan, açıktan açığa Allah’a ortak koşan, Müslüman, Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi olmayan, şirk koşmayı din olarak kabul eden ve putlara tapan Arap putperestleri tanımlamaktadır.

Kuran’da Müşrikler

Kuran’da da Müslümanlığın doğuşu sırasında Arabistan’da yaşanan dinlerden bahsedilirken, müşrikler ayrı bir grup olarak ifade edilmiştir. Müşrik olarak tanımlanan Arap putperestlerden ne cizye alınmıştır, ne kadınları ile nikah yapılmıştır ne de kestikleri yenilmiştir. Yani Arap müşrikleri, islam dininden çıkanlarla aynı durumda kabul edilmiş ve kendileri ile savaşılmıştır. Cizye o devirde Müslüman devletlerde, Müslüman olmayan vatandaşlardan alınan bir tür vergidir. Bu dönemde Hz. Muhammed müşriklerin birçok eza ve cefalarına katlanmak zorunda kalmıştır. Ayrıca o dönemde komşu ülkelerin birçoğu müşrik kabilelerden meydana gelmişti. Bu nedenle bu kabilelerin olumsuz davranışlarını önlemek ve onlarla dostça geçinmek bakımından anlaşma yoluna gidilmiştir ve Hz. Muhammed, müşriklerle yaptığı bütün antlaşmalara sadık kalmıştır.

müşrik ne demek
müşrik ne demek

Ancak barış yolunda atılan adımlar, Müslümanların iyi niyetli yaklaşımlarına karşın müşriklerin kötü niyetli davranışları, Allah’ı inkar etmeleri ve İslam inancını kabul etmemeleri yüzünden hep hüsrana uğramış ve putperestlik Müslümanlar için her zaman bir tehlike unsuru olmaya devam etmiştir. Bunun üzerine Kuran’nın Tevbe suresi gelmiştir. Bu sure müşriklere karşı nasıl davranılması gerektiğini açıklamaktadır. Bu surede yer alan hükümlere göre artık hiçbir müşrik Kabe’ye yaklaşmayacak, hiçbir kimse Kabe’de çıplak tavaf etmeyecek, inanların dışında hiçbir kimse cennete girmeyecek, Müslümanlarla anlaşma yapan müşriklerin antlaşmaları, anlaşma süresi boyunca devam edecek ve süresiz yapılan anlaşmalar ve bir antlaşma yapmamış olan müşrikler için dört ay süre tanınacaktır. Bir yerde bu sure müşrikler için bir ültimatom niteliğindedir.

Artık süresi biten anlaşmalardan sonra müşriklerle hiçbir antlaşma yapılmayacaktır. Müşriklerden İslam’ı kabul etmeleri ya da dört ay içinde Arabistan’ı terketmeleri istenmiştir. Bu hükme uyulmaması durumunda ise müşriklere savaş açılacaktır.

Aslında Tevbe süresi ve bu hükümler, gittikçe güçlenen İslam karşısında müşriklere başka çıkar yol tanımamıştır. Kısa süre içinde Müslümanların sayısı yüzbinlere ulaşmıştır.

Hz. Muhammed ölmeden önce müşriklerin Arap yarımadasından çıkarılmasını istemiştir. Bu emir halife Hz. Ebu Bekir zamanında yerine getirilmiştir ve Arap yarımadası tamamen temizlenmiştir.

Sonuç

Kuranda Tevbe suresinde müşriklerin yakalanması, esir edilmesi ve geçecekleri yolların tuutulması emredilmektedir. Eğer müşrikler tövbe ederler, iman ederler, namaz kılar ve zekat verirlerse serbest bırakılmalıdır. Çünkü Allah affedicidir. Aksi halde Allah’a çift koştukları için öldürülmeleri gerekir. Bu sure İslam dininin doğduğu ve yayıldığı dönemde büyük bir tehlike olarak görülen müşriklere karşı ciddi bir aksiyondur. Ancak bugün yaşadığımız zamanda da İslam toplumuna saldırılar olmaktadır ve bu kafirler de bugünün müşrikleridir. Bu nedenle islam bilginlerine göre koşullar farklı olsa da bugün yaşanan saldırıların temelinde de Allah’ı tanımamak ve Allah’a şirk koşmak yatmaktadır. Bu yüzden Müslüman toplumların kendilerini savunmaları ve bu müşriklerle savaşmaları farz kabul edilmektedir.

Özetlemek gerekirse, İslam dininde şirk, tanrıya ortak kılma anlamına gelmektedir ve Kuran’a göre islamiyette en önemli sorun şirk koşmaktır. Şirk koşmak demek, Allah’a ortak koşmak, bir maddeye (puta) veya bir şahsa ilahi özellikler atfetmek ve bir takım dini kurallar koymak anlamına gelmektedir.

Şirk kavramı ortak koşmak, şerik ortak, müşrik ise ortaklık eden anlamına gelir ve tevhid (birleştirme) kelimesinin zıddıdır. Kuran’da insanlar, bir olmaya çağrılmaktadır. Tanrıya, zatında, sıfatında ve fiillerinde başka bir şey ve kimse ortak edilemez. Sadece Allah’a mahsus olan ibadete başkaları ortak edilemez. Kuran’da şirk, büyük bir günah ve zulüm olarak tanımlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.