Münafık Ne Demek, Münafık Nedir

Münafık Ne Demek, Münafık Nedir
Münafık Ne Demek, Münafık Nedir

Münafık ne demek? İslami terimlerden biri olan nifak kelimesi ile aynı kökten türemiş olan münafık sözcüğü, dışarıdan dinine bağlı ve inanmış gözüken, aslında dine uygun bir şekilde yaşamayan kişiler için kullanılmaktadır. Münafık nedir daha detaylı bakacak olursak:

Kelimenin kökü bakımından incelenmesi, kâfir olanlardan ayrılmasını sağlar. Nifak kökü ile aynı anlamı taşıyan; ikilik çıkartmak, iki yüzlülük, anlamının daha belirgin şekilde ortaya çıkartan münafık, aynı zamanda riyakâr, fırsatçı ve çıkarları için dini kolayca kendine alet edebilecek yapıda olan kişiler için kullanılan kullanılır. İnanmayanların ve inkâr edenlerin kâfir, inanmış gibi yapanların ise münafık olarak anlatıldığı ve birbirilerinden keskin çizgiler ile ayrıldığı iki terim hakkında, Kuran-ı Kerim’in Münafikun suresi ve Bakara suresinin on üç ayetinde detaylı bir anlatımlı Allah tarafından gözler önüne serilmiştir. Ancak münafık ne demek tam olarak açıklamak adına pek çok özelliğin de ele alınması gerekmektedir.

Riyakar Ne Demek

Münafık Ne Demek

Dini literatürlere bakıldığında iki farklı kişilik için kullanılmış olduğu görülen münafık kelimesi, halis münafıklar ve zafiyetleri olan, dinine bağlı kalamamış kişiler için kullanılmıştır. Ancak gerçek münafık nedir sorusuna verilecek en net cevap, Allah’a ve İslamiyet’e inandıklarını söylediği halde inanmayan kişiler için kullanılan hitap şekli, olacaktır.

Halis olan münafıklar cemaat içerisinde ve İslami yaklaşımlarında dışarıya karşı Müslüman gibi görünen ancak özünde Allah’a ve onun resulü olan hazreti peygambere inanmayan kişilerdir. Bu kişiler kimi zaman çıkarları doğrultusunda kimi zaman ise karışıklık yaratmak ve nifak tohumları atmak için bu imaja bürünmektedirler. Aslında münafıkların kendi ortamlarında Müslümanlıkla alakalarının olmadığı hatta gerçek Müslümanlara karşı kin ve nefret besledikleri bilinmektedir.

Bir diğer münafık tanımı ise önce İslamiyeti kabul etmiş ancak daha sonrasında Müslümanlığa uymayan bir yaşam tarzını seçerek tekrar eski hayatına dönmüş olan kişiler için kullanılmaktadır. Bu tip insanların genellikle ruhsal ve kişisel zayıflıkları olduğu bilinmektedir. İslamiyet uygun yapıda olmayan bu kişiler özellikle dışlanmamak ve kabul görmek adına Müslüman olduklarını söylemeye devam ederler.

Bazı ayetlerde (nisa 4/140)-(et tevbe 9/68) münafıkların iradeleri dâhilinde, kalplerinin İslamiyete ve Müslümanlığa karşı kapatılmış ve küfre dönmüş kişiler olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple bu kişilere ayrı bir isim verildiği ve ahrette de kâfirlerle beraber kötü bir akıbete maruz kalacağı belirtilmektedir.

Deccal Ne Demek

Münafık Nedir

Kuran-ı Kerim’de de açık bir şekilde belirtilmiştir ki, münafıklar inanmadıkları halde menfaatleri için namaz kılan, dua eden ancak gerçekte kötü kalpli olup iyiliğe engel olmaya çalışan kişilerdir. Hatta çeşitli ayetlerde münafıklarla ilgili psikolojik ve fiziksel açıdan nasıl oldukları ile ilgili, detaylı bilgiler de verilmiştir. Münafıkların toplum hayatında kendi öz benlikleri ile ilgili çekinceleri vardır. Toplum tarafından kabul görmemekten hatta kendi duyguları farklı olduğu için gerçek Müslümanlardan korktukları da bilinmektedir.

Genel yapıları itibari ile endişeli, güvensiz ve korkak bir yapıda olsalar da kibirli, yalancı ve cimri oldukları da hem tecrübe ile hem de Kuran-ı Kerim ayetleri ile sabittir. Yine et tevbe, el haşr, el münafikun, el bakara ve en- nisa gibi Kuran-ı Kerim ayetlerinde belirtilmiştir ki, maddi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve gösterişi seven bu kişiler, menfaatleri doğrultusunda dua eden, ibadet eden ve namaz kılan insanlardır. Münafıklar aynı zamanda mümin olan ve dinine bağlı kişileri alaya almaktan, onlara karşı düşmanlık gütmekten asla çekinmezler. Bu kişiler iyiliğe engel olmaya çalıştıkları gibi kötülüğü yaymak için de özel girişimlerde bulunabilirler. Bütün bu belirtilen özellikler münafık nedir sorularının da net cevabı olmakla birlikte, gerçek Müslümanlar için uyarı niteliği taşımaktadır.

Münafık ne demek bilmek önemlidir ancak, onlara karşı doğru ve etkili bir tutumun nasıl olması gerektiğinin bilinmesi ve belirlenmesi de münafıklar tarafından gelebilecek zararlara karşı müminlerin korunması için gereklidir.

Münafıklara Karşı İslami Yaklaşım ve Tutum

Kuran-ı Kerim’de nifak kavramı ile ilgili pek çok bilgi verilmiş ve bu kavram hadislerde de detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle Resul-u Ekrem’in hadislerinde münafıklarla ilgili pek çok değerlendirme yapılarak, bu konu hakkındaki yorumlara geniş bir şekilde yer verilmektedir. Bir taraftan ise münafıkların daha sonradan hatalarını anlayarak iman etmeleri ihtimaline karşı bir statü belirlenmeyerek, İslami yaklaşımdaki enginliğin ve affediciliğin yine ön planda tutulduğu görülmektedir.

Hz Muhammed’in münafıklarla ilgili yorumlarına bakıldığında ise münafıkların iki sürü ortasında kalmış ve hangi tarafa gideceğini bilemeyen koyunlara benzetilmesi, yine hoş görülü ve iyimser bakış açısını gözler önüne sermektedir. Hatta Medine’de yapılan savaşlarda münafıkların yaptıkları düşmanlıklar ve ihanetler sonucunda bile Hz Muhammet onlar için cenaze namazı kılmayı düşünmüşse de ayetlerde bu konu ile ilgi net bilgiler verildiği için bunu yapamamıştır. Çünkü ayetlerde kesin bir şekilde belirtilmektedir ki, münafıklar hiçbir şekilde bağışlanmayacaktır.

Münafıkların Ortak Özellikleri Nelerdir

Münafıklar hakkında bilgi verilmiş olan İslami kaynaklara bakıldığında, münafık nedir sorusuna verilen cevapların hep aynı olduğu ve münafıkların pek çok ortak özellikler taşıdığı bilgisi verilmektedir. Örneğin hadislerde bu kişilerin namaz kılıp oruç tuttuğu halde yalan söyleyen, sözünde durmayan ve onlara emanet olanlara, ihanet eden kişiler olduklarından bahsedilmektedir. Münafıkların dışarıdan Müslüman gözükmesinin ve dine bağlıymış gibi davranmalarının da sonucu değiştirmeyeceği ve onların günahkâr oldukları da özellikle belirtilmiştir.

Hadislerde münafıklar için verilmiş örneklere bacak olunursa (iman 109-110) az ve öz konuşmakla hayânın iman sahibi olanların iki belirtisi olduğu, kötü sözlerin ve gereksiz boş konuşmanın da nifakın iki belirtisi olduğu söylenmektedir. (müsned 2-175) münafıklar Kuran-ı Kerim’i kasten yanlış yorumlar ve gösteriş için okurlar ve münafıkların çoğu kuran okur, namaz kılar gibi görünürler. Dünya’da Müslüman muamelesi görecek olan bu kişilerin ahrette kâfirlerle aynı muameleyi göreceği de bildirilmiştir.

Din Âlimlerinin Münafıklar ile İlgili Görüşleri

Münafık ne demek konusu, din âlimlerince de ele alınmış ve kelam ilminde amelin imanla bir olmadığı durumlarda nifak ortaya çıktığı konusunda hemfikir olunmuştur. Sonuçta münafıklığın ne olduğu aynen kabul edilse de, farklı yönlerdeki bakış açıları da mevcuttur.

münafık ne demek
münafık ne demek

Hasan-ı Basri en büyük günahları işleyenlerin münafıklardan çıktığını ve samimi İslam bilincine ulaşamamış herkesin münafık olma riskinin bulunduğunu savunmuştur. Münafıkların imanı ve ibadeti ciddiye almayan, Allahtan korkmayan ve ilahi cezaya inanmayan kimseler olduğundan bahsetmiştir.

Matüridi ise en büyük günahları işleyenlerden bahsederken, kişileri üçe ayırmış ve bunların kâfir, münafık ve mümin olduklarından bahsetmiştir. Münafıkların kâfirler ile müminler arasında kalmış ve bu durumda bocalayan kimseler olduklarını ancak tereddüt içinde olan bu kişilerin, kâfir konumunda olacaklarını belirtmiştir.

Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî’nin Ṣıfatü’l-münâfıḳ, İslam kaynaklarında münafıklarla ilgili yazılmış en eski eserlerdendir. Bu eserde özellikle münafıkların özelliklerine değinilmiş ve Medine döneminde münafıkların neler yaptığı ile ilgili detaylı bilgiler verilerek, münafık nedir sorusuna net cevaplar bulunmasında yardımcı olmuştur.

Sonuç itibari ile münafık olanların davranışları ve riyakâr yaklaşımları sonucunda mümin görünüşlerinin yanıltıcı olduğu, bu kişilerin çıkarları için dini insanları ve duyguları kullandığı ancak, ahrette kâfir muamelesi görecekleri açık ve net bir şekilde tüm İslami kaynaklarda ve Kuran-ı Kerim’de belirtilmiştir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here