Liberal Ne Demek, Liberalizm Nedir

Liberal Ne Demek, Liberalizm Nedir
Liberal Ne Demek, Liberalizm Nedir

Liberal ne demek? Liberalizm nedir? Libere kelimesinin çok yönlü değişimi ile ortaya çıkmış hali olan liberal, kök anlamı bakımından özgür bırakmak, azat etmek fiili yerine kullanılmaktadır. İngilizce, Fransızca ve Avrupa Hint dillerinde, etimolojik olarak sıkça kullanılmaktadır. 20. yy itibariyle özgür politik bir kavram haline gelen liberal kelimesi, siyasi hareketlere ve görüşlere hizmet eden bir akım şekline gelerek, liberalizm halini almıştır.

Eski yunan ve klasik Latincede benzer fiiller için kullanılan, “Liberalis” ve “Eleuthéros” kelimeleri, günümüz liberalizmin duygu ve düşüncesinin ataları olarak kabul edilir. Anlamları ise “köle olmayan” ve “özgürlükçü” olarak tanımlanır. Politik değişim ve yeni Dünya düzeninde, farklı görüşçülerin kendilerinde hissettikleri ve çevrelerindeki insanlara aşılamaya çalıştıkları siyasi hareketler içerisinde liberalizm olgusu, farklı teknik ve bilimsel alanlarda halen devam etmektedir.

Sosyal Demokrat Nedir

Liberalizm Nedir

Sözlük anlamı ya da farklı tanımlardan elde edilen en kısa yorum olarak, liberalizm nedir sorusuna verilen cevap; kişisel özgürlükler üzerine kurulan siyasi bir görüş, fesle ve Dünya görüşü şeklinde olabilir. İlk dönemlerde liberalizm hareketleri bireysel olarak ortaya atılmış olsa da ilerleyen zamanlarda, farklı alanlardaki Dünya görüşü olarak yeniden şekillendirildi.

Bireysel özgürlükler ile birlikte bireysel haklar olarak liberalizmin şekillendirilmiş hali olan Sosyal Liberalizm, özgürlükler ile hakların arasında denge kurmaya çalışan bir olgudur. Bu denge içerisinde liberal kişilikler ve kavramlar gelişmiştir. Ana tema “hak ve haklar” üzerine kurulmuş olan liberal görüşler, soysal, siyasal, ekonomik, ifade özgürlüğü, özel mülkiyet, devlet özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi hakların savunuculuğunu üstlenmektedir. Tüm bu hareketlerin ortak görüş çatısı altındaki tanımı da, liberalizm nedir sorusuna cevap olarak verilir.

Sosyalizm Nedir

Liberal Nedir

Latinceden miras “Liber” kelimesinden günümüze kadar, sadece özgürlüğün ifade edilmesiyle şekillenmiş liberalizm, günümüz siyasi pozisyonuna gelinceye kadar, faklı ve katı anlamlar ile duyguların ve de kişisel görüşlerin ifade biçimi olarak tanımlandı. Her konuda özgürlüğün siyasal hareket içerisinde ayrımcılığa uğramadan paylaşılmasını ifade eden kavram, özellikle ekonomik tanımlar içerisinde yer alır.

Adam Smith gibi ünlü bir düşünür ve yazarın ekonomik yol göstericilikte sıkça başvurulan kitabında (Ulusların Zenginliği) kullanılan kavram, ekonomi konusundaki özgürlüğün anahtarı olarak değerlendirilmiştir. Ekonomisi özgür olan toplumların bireysel özgürlük anlayışını ifade eden yazın, liberal nedir sorusuna verilecek önemli bir cevaptır. Özgürlükler uğruna yaşanan toplumsal hareketler içerisinde Rönesans, Fransız Devrimi ve Amerikan Devrimi gibi hareketlerin kalbinde liberal görüşlerin yaygınlaşması yatar.

Liberal Ne Demek

Ekonomik bakımdan olduğu kadar siyasal ve fikri özgürlüğe sahip toplumlar için liberal kavramı, bugün sıklıkla kullanılır. Her özgür tolum liberali midir sorusuna verilen cevaplar aynı değildir. Bu noktada, felsefi tanımlar ve felsefi düşünce akımları rol oynar zira, felsefi olarak liberalizmin anlamı, günümüzde olduğu gibi oldukça geniş ve esnek olarak kullanılır.

Felsefi görüşler ışığında liberal ne demek sorusuna; pozitif ve negatif özgürlüklerin iç içe geçmiş dengesi, kişisel özgürlüğün negatif, sosyal özgürlüğün ise pozitif liberalizm olgusundan beslendiği ve toplumsal payda da dengenin, tüm özgürlük sınırları içerisinde olması cevabı verilebilir. Kişisellik ve toplumsallık olgularındaki baskıların, dengelerde değişime yol açması sorununa karşı geliştirilen liberalizm, felsefenin ana kavramları arasında yer alsa da, günümüzde çoğunlukla denge arayışı için siyasal zeminde çözümler üretilmektedir.

Liberal Demokrat Ne Demek

Liberal demokrasi ne demek sorusuna yanıt verirken, ilk olarak demokrasi kavramının liberalizm içerisindeki yeri ve anlamından faydalanmak gerekir. Halkın, doğrudan ya da dolaylı şekilde kendi kendini yönetme şekli; çoğunluk ortaklığıyla karar verme biçimi; eşitliğin temelinde hak ve diğer mekanizmaların korunma şekli gibi uzayıp giden demokrasi kavramı, temel insan hakları ile toplumun yönlendirilmesine yardımcı bir siyasi hareket olarak tanımlanabilir. Liberal demokrasi kavramı, iki ana özgür düşünce akımının, sosyal toplumu en iyi ve çıkarlarına en yakın şekilde dengede tutmayı hedefleyen, sosyal politika olarak tanımlanır. Kavramın öne sürücüleri ve ülkü olarak hayat felsefesi biçimde sürdürenlere ise liberal demokrat denir.

Liberal Demokrat Parti Nedir

Liberalizm ve demokrasiyi ana hedef olarak kabullenmiş siyasi örgütlenmeler, geçmişten günümüze değin, varlıklarını sürdürmektedirler. Siyasi toplumsal bir hareket olarak; liberalizmin bugün kabul edilmiş ana ilkelerini kendine temel edinmiş, bu temel özgürlükler ışığında, temsili hükümet ve yönetimlere seçilme ve seçme hürriyetine sahip olan halka yol göstericisi konumundaki siyasi oluşum, liberal demokrat parti nedir sorusuna cevap olarak verilebilir. Birçok ülkede birçok politik hareketin temelinde, liberal demokrasi ülküsü yer alır. Kendileriyle aynı görüşleri savunan ve toplumsal olarak daha refah dolu bir siyasal yaşam sürüleceği inancına sahip kimselerin desteğiyle, hedefine ilerleyen siyasi liberal demokrat partiler, taraftarlarına en özgürlükçü yaşam ve hak hürriyeti bakımından en dengeli yönetim anlayışını vaat ederler.

Liberal Ekonomi Nedir

Liberalizm ile birlikte anılan felsefe ve politika dışındaki ekonomi, özel bir alandır. Literatürde “Ekonomik Liberalizm” olarak anılan düşünce, liberal ekonomi nedir sorusunun cevabıdır.

Liberal ekonomi; ekonominin gidişatı ve hedeflerinin, kişisel hatlarla örgütlenmesi ile ekonomik olarak tüm kararların, bireyler tarafından alınmasını hedefleyen bir olgudur. Kavramsal olgu, ekonominin farklı politik sunumlarıyla şekillenmesine yol açsa da temelde “Piyasa Ekonomisi” ile üretim araçlarında “Özel Mülkiyeti” destekler. Kapitalizme karşıt olarak sosyal liberalizm için geliştirilmiş ekonomik liberalizm, uygulamada sosyal demokrasi ve feodalizme karşı öne sürülen bir fikirdir. Kısaca, ekonomik refahın kişisel özgürlüklere yol açan üretim ve harcamalara dayanacağı, bu sayede toplumsal refahın artacağı, ekonominin bu dengeli ve özgür düzen içerisinde yükseleceğini öne süren yaklaşım, tarih içerisinde farklı şekillerde uygulanmış, zaman zaman hatalı sonuçlar doğursa da, genellikle yüksek kalkınma ile toplumsal refahın artmasıyla sonuçlanmıştır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.