Konkordato Ne Demek, Konkordato Nedir

Konkordato Ne Demek, Konkordato Nedir
Konkordato Ne Demek, Konkordato Nedir

Konkordato nedir? Şirketler, bilindiği üzere farklı ticari amaçları gerçekleştirmek, maddi ve manevi süreklilik sağlayarak istihdam yaratmak, ülke içi ve dışı finansal işlemler ile büyüme eğrisini tetiklemek gibi belli başlı amaçlar doğrultusunda, faaliyet gösteren ortaklıklar olarak adlandırılır.

İlk ve en genel amaç olan ticari kazanç faaliyetleri doğrultusunda, ortaklık anlaşmaları şeklinde kanunen belirlenmiş limitler ile kurulurlar. Zaman zaman bu ortaklıklar gerekli ticari başarıları elde edemeyerek, faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilirler. Şirketin ortakları ve ticari faaliyetler gereği şirket adına alıcı ya da satıcılar ile yapılmış çeşitli anlaşmalar, bu başarısızlıklardan etkilenirler. Bu noktada konkordato sistemi ya da İflas Anlaşması gündeme gelir.

İKK (İcra İflas Kanunu) m285 – m309, Türk Hukuk Sistemi’nde ticari iflas ve çeşitli iyi niyet anlaşmalarıyla ilgili amir hükümler içerir. Kanunun ve iflas anlaşmasının tarihi gelişimi ve gerekçesi ise “İyi Niyetli” ve “Dürüst Borçlu” olarak; ticari işletme yönetiminin doğrudan kendi iradesi biçiminde bir başvuruyla şekillenen ve işletmeler ile kooperatifleri koruyarak, ikinci ya da üçüncü şahıslara ödemelerini güvenle gerçekleştirmelerini sağlamaya yöneliktir. 1932 yılında çıkartılan ilk kanun ile “İflasın Ertelenmesi” olarak günümüze değin farklı düzenlemeler ile geliştirilen kanun, son şeklini 2018 yılındaki değişiklikler ile elde ederek, uyum yasaları kapsamında düzenlemeler içerir. Konkordato anlaşmasının en kısa ve anlaşılır ifadesi; borçların en az 3’te 2’sinin ödenmesi ve kalanın bir plan dâhilinde alacaklılar ile akdedilerek iflas işlemlerinin geciktirilmesi olarak verilebilir.

Armatör Ne Demek

Konkordato Ne Demek

İtalyancadan dilimize geçen konkordato ne demek sorusuna, Papalık makamının zamanında farklı devletler ile borçlarının ödenebilir düzeyde yapılandırılarak, alacaklılar ile yaptığı yeni anlaşmadır, şeklinde kısa bir cevap verilebilir. Benzer iflas anlaşmaları ve ödeme planları yapan Dünya genelinde birçok ülke bulunur. Her ülke çeşitli ticari ortaklıklar ve Pazar anlaşmalarına uyum gereği, ticari hukuk sisteminde konkordato ile ilgili hükümleri içeren kanuni düzenlemelere sahiptir. Farklılıkları olsa da bu kanuni düzenlemeler, hemen her farklı yasada aynı amaç için vardır. Ülkemizin hukuk ve ticari hukuk sistemi içerisinde, oldukça karmaşık gibi görünse bile başarılı uygulamalar ve anlaşmalar ile halen ciddi şekilde kullanılan bir sistemdir.

Ticaret mahkemesi ise bu tarz anlaşmaları gerekli uygunluklar ve taahhütler ile onaylarken, anlaşmanın ana hatlarını, alacaklılar belirler ibaresine uymaktadır. Alacaklılar anlaşmayı şekillendirirken bazı vadeleri uzatabilir, bazı alacaklarından feragat edebilir ve ödeme garantisi ile her türlü iyi niyeti kabullenebilirler.

İflas durumunda olan borçlu şirketler ise dürüstlük ve iyi niyetlerini, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak; alacaklılarına atfen, konkordato projesi ve bilançosu sunarak ödeme durumunun ayrıntılarını arz ederler. Mahkeme iflas anlaşması süresi isteyen borçlunun elinde bulunan tüm varlıklarının, borçlarını yapılandırmaya uygun olabilecek 3’te 2’lik yeterliliğe sahip olup olmadığının tespiti için İcra Tetkik Mercii, bilirkişisinin bilgisine başvurur. Konkordato ne demek hakkındaki süreç, ödemelerin en az zarar ile borçludan alacaklıya sunulabileceğini garanti altına almayı sağlayan, yeni bir anlaşma sistemi olarak, Asliye Ticaret Mahkemesi başvurusuyla başlar.

Noter Nedir

Konkordato Nedir

Konkordato sistemi ve anlaşması, alacaklıyı en iyi tahsilât yöntemiyle korurken, borçluya da bazı koruma ve haklar sağlar. Alacaklarına karşılık icra takibi başlatılmasını engeller, başlatılmış icra işlemlerini durdurur ve resen icra mahkemelerinin kararlarını askıya alır.

Konkordato nedir, sorusunun bir diğer cevabı olarak, borçlu şirketin alacaklılarına farklı bir ödeme seçeneğini kabul ettirme çabası, borçları olduğu gibi bazı alacaklarının da olduğunu mahkeme tescili ile ibraz etmesiyle, icra gibi süreçlerden daha büyük zararlar almaması ve nakde çevrilebilecek varlıklarını da, etkin şekilde ödeme planlarına sokulmasını sağlar, şeklinde verilebilir.

Konkordato nedir hakkında farklı detaylar, kanun maddelerinde yer alır. En önemli detay, şirket ya da kooperatifin iflasa tabi bir kuruluş olması şartıdır. Diğer bir husus, her türlü olumsuzluğa rağmen kuruluşun tüm elindeki varlıklarının, konkordato yapabilecek yeterlilikte olmasıdır.

Sürecin işlemesi ise mahkeme tarafından, bilirkişinin incelemesi sonunda verdiği rapor ile ya başlatılır ya da reddedilerek, icra işlemleri gibi diğer tahsil yöntemlerine gidilir. Sürecin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle, iflas anlaşması sürecinde gözetmen olarak bir komiser tayin edilir. Komiserin gözetiminde her detay incelenir ve tetkik mercii, alacaklılara yapılan anlaşma teklifinin şartlarını taşıdığı kanısına varırsa, borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir. Komiser süre içerisinde detaylı bir dosya hazırlayarak, icra dairesine teslim eder ve daire bu dosya üzerinde gerekli çalışmayı yaparak, mahkemeye sunar. Son kararı inceleme sonunda ticaret mahkemesi verir.

Konkordato Sürecinde Yapılabilecekler ve Yapılamayacaklar

İflas anlaşmasının hayata geçirilmesiyle birlikte borçlu, tüm malları üzerinde her türlü tasarruf yetkisine sahiptir. Haciz işlemleri yapılamadığından, tüm varlıkları halen borçluya aittir. Ancak bu tasarruf yetkisinin kullanılması esnasında, komiserin gözetimi ve rapor tutması kaçınılmaz. Borçlular, anlaşma süresince tüm işlerine devam ederken, komiserin gözetimi her noktada devam eder. Konkordato sürecinde yapılabilecekler ve yapılamayacaklar sıralanırken, yasaklar bölümünde; mallarını ve diğer varlıklarını başkalarına rehin vermek, gayrimenkullerin satılması ve bu mallar üzerinde ayni hak tesisi sağlamak, farklı konularda anlaşmaya dâhil edilen varlıkları, kefalet karşılığı sunmak ve kefil olmak, bağışlama, ariyet ve terk etmek gibi ivazsız tasarruflarda bulunmak yer alır.

konkordato nedir
konkordato nedir

Konkordato sürecinde yapılabilecekler ve yapılamayacaklar ile mahkemenin verdiği diğer görevleri yakından takip eden komiser, anlaşmanın doğru şekilde yürütülmesiyle yükümlüdür ve raporları mahkeme tarafından doğrudan kabul edilir. Komiserin görevleri ise defter tutmak, borçlu hakkındaki varlıları takip etmek amacıyla ilan yapmak, alacaklıların alacaklarını borçluya bildirmek ve anlaşma teklifini görüşmek amacıyla alacakların bildirilmesi, tekliflerin ve başvuruların incelenmesi, toplanması ve anlaşmanın sonuçlarının mahkemeye bildirilmesi olarak başlar. Mahkeme konkordato müessesesini işletmeye başlatır ve borçlu alacaklılarına en uygun ödeme planı ile ödemeye başlar. Müessese, işletmenin ve alacaklıların durumuna göre dört faklı biçimde hayata geçirilir. Adi konkordato, iflastan sonra konkordato, malvarlığının terki suretiyle konkordato ve sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması şeklindeki çeşitli anlaşmalar, yetkiler ve imtiyazlar ile komiser tayini yapılır.

Konkordatonun Feshi

Konkordato bir anlaşmadır ve feshi söz konusu olabilmektedir. Konkordatonun feshi için ilk kriter, borçlunun anlaşma gereği alacaklılarına dürüst davranmadığının tespiti ile söz konusu olabilir. Yine anlaşmanın ana amacı olan ödemelerin gecikmesi, eksik yapılması gibi nedenler, alacaklıların tek başına fesih kararı almalarına yol açabilir. Her bir alacaklı için fesih gerektiren bir konu olduğunda, tek başlarına mahkemeye başvurarak, anlaşmanın tarafı olmaktan vazgeçebilir, icra takibi için dava açabilirler.

Konkordatonun feshi hakkında tam anlaşmazlık durumu da söz konusu olabilir. Yani kısaca anlaşmanın tamamen feshi söz konusu olabilir. Kötü niyetli davranışlar ve dürüst davranmama, farklı alacaklılar ile gizli anlaşmalar yaparak farklı borçları bahane etme, mal saklama, ödeme planına göre daha fazla para teklif etme ve süre talebinde bulunma, sahte alacaklılar sunma gibi art niyetli davranışların, komiser tarafından belirlenmesi durumunda, ticaret mahkemesinin raporlar karşısındaki kararı gereği iflas anlaşmasının tamamen feshi söz konusu olur. Bu durum da alacaklılar ayrı ayrı icra mahkemelerine başvurarak, haciz işlemleri ve iflas takibinde bulunabilirler. Ayrıca aynı borçlu ve alacaklıların tekrar bir anlaşma yapmaları mahkeme tarafından reddedilir.

Önceki İçerikFeraset Ne Demek, Feraset Sahibi Olmak Nedir
Sonraki İçerikRuanda Soykırımı Nedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.