İnovasyon Ne Demek, İnovasyon Nedir

İnovasyon Ne Demek, İnovasyon Nedir
İnovasyon Ne Demek, İnovasyon Nedir

Bugünün işletmeleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ürün çeşitliliğine gitmek, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak ve maliyetlerini düşürmek için, kısaca varlıklarını sürdürmek ve rekabet güçlerini artırmak için inovasyon çalışmaları yapmak zorundadır. İşletmeler varolan pazar paylarını artırmak ve yeni pazarlara açılmak için inovasyona yönelmek zorundadırlar. Peki inovasyon nedir?

Bir başka bakış açısından inovasyon çalışmaları, artan istihdamın, ekonomik büyümenin ve yükselen yaşam kalitesinin anahtarı olmaktadır. Aslına bakılırsa bütün işletmelerin kendi faaliyet alanlarına göre inovasyona gereksinimleri bulunmaktadır.

Küreselleşme ile birlikte, bugün dünyanın her yerinde mal ve hizmet bolluğu var. Dünyanın her yerinde ihtiyaçtan çok daha fazla mal ve hizmet piyasaya sürülmektedir. Bunun sonucunda işletmeler arası rekabet artmakta ve karlılık düşmektedir. Küçük işletmeler, büyükler ile rekabet edebilmek için daha fazlasını üretmek ve daha fazlasını satmak zorundadır. Ancak bunun da bir sınır var elbette.

İşletmeler bu döngüden kurtulmak için, ekonomik gelişmeleri daha yakından izlemek, dövizi, borsayı, bütçe fazlasını, cari açığı ve daha fazla parametreyi takip etmek zorundadır ama aynı zamanda bunların yanında yeni fikirler üretmek ve faaliyetlerinde inovasyonu ön planda tutmak da zorundadır. Aşağıda inovasyon nedir konusuna biraz daha ayrıntılı girilmiştir.

İnovasyon Ne Demek
İnovasyon Ne Demek

İnovasyon Nedir

İş yaşamında, kelime anlamına bakılacak olursa inovasyon demek, yeni buluşlar yapmak, yenilikçi faaliyetler yapmak, farklı olmak, farklılık yaratmak ve para kazandıran yenilikler yapmak demektir. Ancak burada yenilik derken, sadece teknoloji alanındaki yenilikler kasdedilmemektedir. Yenilikler yönetimsel, üretimsel ve pazarlama alanında olmak zorundadır.

İş dünyasında, inovasyonla ilgili faaliyetleri açıklamak amacı ile şu örnek verilmektedir. Araba ile yolculuk yapan şehirli bir çocuk, yolun kenarında otlayan bir inek görünce, ilgisini çeker ve heyecanlanır. Araba yola devam ettiği sürece başka inkeler de görmeye devam eder. Bir noktaya gelince artık inekler ilgisini çekmemeye başlar. Hatta camdan dışarı bakmamaya başlar. Ancak bu ineklerin arasında örneğin mor tüylü bir inek olsa, bu inek yeniden bütün dikkatleri üzerine toplamaz mı? O yüzden işletmelerin yapmaları gereken, ürünlerin kalite olarak ve maliyet olarak birbirlerine bu kadar yaklaştığı bu rekabet ortamında, ürünlerini mor inek örneğinde olduğu gibi dikkat çekici yapmaktır.

Bu kavram, her ne kadar büyük işletmelere özgüymüş gibi görünse de aslında en küçük işletmeden, ülke ekonomilerine kadar her kesimi ilgilendiren büyük bir kavramdır.
Avrupa Birliği tarafından inovasyon politikalarına ağırlık verilmesi boşuna değildir.

Görünürde inovasyon çalışmalarında Japonya ve Amerika başı çekmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde inovasyonla ilgili toplantılar ve konferanslar düzenlenmektedir. Şurası bir gerçektir ki artık bugünün rekabet koşullarında en güçlü, en akıllı ve sadece değişime yatkın olanlar işletmeler ayakta kalabilecektir. Artık inovasyon bir tercih olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir.

İnovasyon Çalışmaları

Günümüzde inovasyon çalışmaları şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) dayanan inovasyonlar
  • Mevcut teknolojiye dayanan inovasyonlar
  • Organizasyonel inovasyonlar (yani işgücü, dağıtım, finans, üretim ve benzeri alanlarda yenilikler)
  • Tasarım ve pazarlama alanlarına dayanan inovasyonlar

Ama hangi yönteme başvurulursa başvurulsun inovasyon çalışmalarının, işletmelerin yaşamlarını sürdürmesinde çok önemli bir faktör olduğu artık bilinen bir gerçek haline gelmiştir.

İnovasyon çalışmalarının gerçekten bu nitelike olması için işletmenin faaliyetleri açısından yeni olması yeterlidir. Bu çalışmalara şu örnekler verilebilir:

  • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, yıkandığı zaman buruşmayan bir kumaş üretebilir.
  • Turizm sektöründe bir seyahat acentesi, müşterilerine online rezervasyon ve bilgi hizmetleri vermeye başlayabilir.
  • Gıda sektöründe bir işletme, tam zamanında üretim teknikleri kullanarak bütün üretim sistemini yeniden yapılandırabilir.

İşletmelerin, kendilerine para kazandıracak yenilikleri nasıl yaratabilecekleri konusunda sürekli kafa yorması, çalışanları bu düşünceye yöneltmek için üretken bir ortam yaratması, çalışanlarını bu konuda cesaretlendirmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir.

İnovasyon Ne Demek

İnsanların yürümeyi öğrenmeleri bile pratikle ile gelişir. Bir bebeğe nasıl yürütüleceği öğretilmez. Bir bebek önce iki ayağı üzerinde durmaya çalışır, arkasından adım atmaya başlar. Bu yüzden inovasyon, yani fark yaratacak düşüncelerin teşvik edilmesi yönetici kademelerde konuşulur ve hedef olarak benimsenir. Anak yaratıcı düşünceler hep çalışan kadrolardan çıkar. Çünkü pazarda karşılaşılan problemlerle en fazla muhatap olan ve bu problemlere yaratıcı ve pratik düşünceler geliştiren her zaman çalışanlardır. Çalışanlar ortaya çıkan sorunlar karşısında başarısız olmamak için mutlaka bir denge unsuru yaratır.

Sonuçta bu çalışmalar, hayal gücü ve yaratıcı düşüncelerle uygulanabilir bir düzeye dönüşür. Bunun için de çokça gözlem yapmak ve uygulanabilirliğini düşünmek gerekir.
Böyle olunca aslında bu kavram bir icat veya buluş değildir. Burada en önemli nokta ekonomik bir getirisi olan, ancak henüz bilinmeyen ve denenmeyen birşeyler yapmaktır. Bu yüzden yeni fikirler çok önemlidir. Bu fikirlerin çok çok büyük olması da gerekmez. Mevcut ürün ve hizmetlerde veya süreçlerde eksik olan küçük parçalar, bazen büyük inovasyonlar ortaya çıkarabilir.

İnovasyon çalışmalarında genel olarak şu tür sorulara cevaplar aranır:

  • Bugün sunulan mal ve hizmetler, nasıl daha çok değer kazandıracak duruma getirilebilir?
  • İşletme olarak hangi adımlar atılacak olursa, ekonomik sonuçlar daha olumlu yönde değişir?
  • İşletmenin bütün kaynaklarının kapasitesi nasıl bir değişiklik yapılırsa daha fazla yükselir?

Başarılı bir inovasyondan söz edebilmek için, farklı düşünmek ve farklı olanı yapmak gerekmektedir. Bütün işletmeler açısından rakipleri ile mücadele etmek ve ürünlerinin müşteriler tarafından tercih edilmesini sağlamak önemlidir. İşte müşterilerin tercihinde rol oynayan en önemli çalışma inovasyondur.

İnovasyon ne demek diye sorulduğu zaman, basit bir anlatım ile bir işletmenin daha fazla kazanması için yenilikçi olmak anlamında yapılan çalışmalardır diye cevaplanabilir. İşin aslına bakılırsa tek bir inovasyon ile elde edilecek rekabet avantajının o kadar uzun süreli olmayacağı çok açıktır. Teknolojiler sürekli gelişiyor, müşterilerin talep ve beklentileri sürekli değişiyor, rakipler artık bilgiye ve teknolojiye çok haza hızlı erişebiliyor, bunun sonucunda rakiplerin inovasyonu taklit etme becerileri de hız kazanıyor. Böyle olunca işletmeler sürekli olarak bu çalışmayı yapmak zorundadır.

Görüldüğü gibi inovasyon kelimesi, dilimize yenilik, yenilikçilik, yaratıcılık gibi farklı şekillerde tercüme edilse de aslında oldukça geniş bir anlam taşımaktadır. Latince kökenli olan ve innovatus’tan türeyen bu kelime, idari, kültürel, toplumsal ve işleyiş anlamında yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamına gelmektedir.

Bu yüzden işletmeler, hızlı değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, üretilen mal ve hizmetlerini ve üretim yöntemlerini devamlı olarak değiştirmek ve yenilemek zorundadırlar. İnovasyon çalışmaları bu çabaların bütününü ifade etmektedir. Bu ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yapılacak değişimler, yeni düşüncelerden yeni fikirlerden doğar. Bu nedenle bu yenilenme hareketi sürekli devam etmesi gereken bir çalışmadır.

İnovasyon Nedir
İnovasyon Nedir

İnovasyon Çalışmalarında Yöntemler

İnovasyon, daha önce denenmemiş ve yeni geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerini ortaya çıkarmakla yani büyük atılımlarla yapılabilir. Genelde bu tür inovasyon çalışmalarına radikal inovasyon denmektedir.

Bugün özellikle büyük işletmelerin ağırlık verdiği araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, inovasyonlar için gerekli çok önemli faaliyetlerdir. Ancak Ar-Ge çalışmalarını yürüten çalışanlarda mutlaka girişimcilik niteliği olmak zorundadır. Yoksa bu çalışmaların sonuçları kolay kolay inovasyona dönüştürülemez. Özellikle teknoloji tabanlı çalışan işletmelerin çalışmaları daha çok teknolojik inovasyonu kapsamaktadır. Bu çalışmalarda teknolojik olarak yeni bir ürün veya süreç geliştirilmekte, ya da mevcut ürün ve süreçlerde önemli değişiklikler yapılmaktadır. Teknolojik ürün inovasyonu, teknolojik ürünlerin performansının arttırılarak ya da ürün yenilenerek ve geliştirilerek tüketiciye sunulmasıdır.

Teknoloji tabanlı olmayan işletmelerde ise inovasyon çalışmaları daha çok organizasyonel inovasyonu kapsamaktadır. Burada yeni iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi söz konusudur. Bu da işletmenin rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.