İdeolojik Ne Demek, İdeoloji Nedir

İdeolojik Ne Demek, İdeoloji Nedir
İdeolojik Ne Demek, İdeoloji Nedir

İdeoloji, düşüncenin toplumsal, siyasal ya da bilimsel bir kavram içerisinde yer alan, bir alan ya da topluluk tarafından amaç olarak da benimsenmiş, davranışlara yön veren düşüncelerin tamamına denir. Düşüngü kelimesi, ideoloji kelimesinin eş anlamlısı olarak geçse de pek kullanılmaz. Farklı alanlar içerisinde daha çok ideoloji kelimesini görmekteyiz. İçerisinde yer aldığı alan her ne olursa olsun, ortaya çıkacak olan bu kavram bir sınıf ya da topluluk adına ortaya koyulmalıdır.

İdeoloji, insan bilincinin ortaklaşa bir biçimden elde edilmesi ile, ortak olarak sayılan düşüncelerin ne olduğunu ortaya koyması gereken bir kavram olarak kabul edilir. Bunu mümkün hale getiren düşüncelerin ilişki türü, aynı zamanda ortaklaşa varılmış olan yaşam biçiminin üstünden sürdürülen teorize etme çabasını temsil eder. Buna göre belli bir grubun ya da topluluğun ideolojisi için yapılacak tanımda, genel haliyle idelojilerin dinamiklerine bağlanması yanlışı nedeniyle açıklanabilir olur. İdeolojinin tarifi açısından yoksun olunması, bu konuda malül olunmasına neden olacaktır.

Bu bilgiler ışığında bize gerekli olan sosyoloji bilimine göre, gerçek yaşamda bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkiyi çözümleyip araştırarak vardığı her sonuçta genel ideoloji kavramının anlamını bizlere sunar. Bu anlamda öncelikle dikkat edilmesi gereken konu ise; farklı birçok ideolojinin birbirlerine karıştırılmaması gerekliliğidir. İdeoloji bu anlamda belirli bir düşünme biçimini ya da bilinçli davranmayı temsil eder ve buna karşılık olarak da ideolojileri besler. Belli bir konu için bir araya gelen ve farklı toplumsal kurumların kendisini ifade etmek adına oluşturduğu değerler ya da fikirler birliğini bizlere açıklar. Bu birliğin ortaya çıkaracağı her düşünceyi bir ideoloji olarak kabul etmek için, uygun sayıda bir toplumdan yana geldiğini kanıtlamak şarttır. Yalnızca birkaç kişilik bir düşünce için direkt ideoloji demek doğru olmayabilir.

Misilleme Nedir

İdeoloji Nedir

Toplumsal ya da siyasi bir öğretiyi oluşturmayı sağlayan, bir topluluğun, bir hükümetin ya da toplumsal bir sınıfın belirli davranışları için yön verici özellik sağlayan her türlü düşüncelerin bütününe de ideoloji adı verilir. İdeoloji nedir sorusu için öncelikle hangi alana dair düşüncelerin konuşulduğunu öğrenmek gerekir. İdeolojiler kendisini hukuksal, bilimsel, politik, dinsel, estetik ya da felsefi anlamda belli olabilir. İdeoloji kavramı her anlamından önce ilk olarak bir  fikir yani idée anlamına gelir. İdeoloji kelimesi, bir teori, bir sistem, bazen de bir zihniyetin oluşturduğu düşünceler bütünü olarak ele alınır.

İdeoloji kelimesi, Fransız Devrimi zamanlarında bizzat Antoine Destutt de Tracy konuşmaları içerisinde ilk kez kullanılmıştır. Bu kullanımdan sonra ilk kamusal anlamda kullanılışı ise 1796 senesinde resmi bir yazışma içerisinde olmuştur. De Tracy’nin düşüncesine göre, ideoloji kelimesi tamamen yeni bir bilimi yansıtır ve bu bilim fikre dayalıdır. Aydınlanma Çağı dönemi içerisinde tipik olarak akla dayanan bir mantık ile, Tracy genel haliyle düşünceler kaynaklarının belirlenmesinin imkânsız olmaması ve fikirsel anlamda bilim dalının gelecek zamanlarda biyoloji gibi diğer ilgili bilim alanları ile aynı statüye sahip olmasına inanmıştır. Bununla birlikte, her incelemeden bir bilim dalı çıkarılabilme olasılığına karşılık, ideoloji biliminin hepsinin temeli olarak kabul edilmesi gerektiğini savunur.

İroni Ne Demek

Felsefede İdeoloji Ne Demek

Toplumlarda gelişmekte olan maddi ilişkilere göre, özellikle üretime dair belli olan özellikler ile sınırlandırılan, belli sınıfların taleplerini dile getiren ve düşünceler ile duyguları etkisi altına alan fikirler sistemi de felsefedeki ideoloji ile açıklanır. Toplumların kendilerine özgü değer ve fikir yargılarının yaratılması ile davranışlarının belirli normlarla açıklanması için belirli fikirlerin ortaya konması şarttır. Bu fikirler felsefik ideolojiler ile temellendirilmesi ile toplumsal, hukuksal, siyasi ve dini değerlerle devam ettirilebilir.

ideoloji nedir
ideoloji nedir

İdeolojik felsefelerde bazı sınıfsal karakterler de açıklanabilir. Marks’a göre; bir topluluğa egemen olabilmiş sınıflara ait olan tüm fikirler her çağda geçerliliğini sürdürebilecek özellikte olmalıdır. Buna göre, toplumlara maddi ya da başka özelliklerle egemen olan sınıfların aynı zamanda manevi ihtiyaç olarak algılanması gerekir. Manevi ihtiyaçları da genel olarak ideolojik fikirler oluşturur. İdeoloji ne demek sorusu felsefe için bir ihtiyaç olarak da açıklanabilir.

Bir sınıfa ait olan ideolojiler, içerik ve biçimleri ile, o sınıfa ait olan tarihsel niteliklerin de toplum içerisindeki konumları tarafından belirlenir. Bu anlamda özellikle üretim konusunun mülkiyeti ve bir sınıfın arasında yer alan ilişkide olması gereken koşullar için bir ilkeden söz etmek mümkündür. Sosyalizmle bağlantılı olarak açıklanabilecek tüm ideolojiler, tüm toplumsal ilişkilere bağlı bir şekilde açıklanabilirler.

Bu ilişkiye örnek vermek gerekirse; yükselme döneminde meydana gelen burjuvazi fikirlerinde, burjuvaziye ait olan sınıflar, bütün kurumların ortak çıkarları gibi gösterilmektedir. Aslında baskı altında olan düşünceler dolayısıyla da bu sınıflar oluşmakta ve ideolojiler yayılmaktadır. Bu haliyle ideoloji yalnızca felsefik anlamlarla sınırlı kalmaz, içerisinde artık siyaset ve politika da yer alır.

İdeolojik Ne Demek

Belirli bir sınıfa ait olan düşüncelerin ya da fikirlerin, sebep olduğu ya da sağladığı eylemlerin tümüne ideolojik demek doğru olacaktır. Siyasi, felsefi, sosyolojik, dini ya da toplumsal bir konuda bir sınıfın birlikte hareket ederek gerçekleştirdiği her eylemin altında, ideolojik bir fikir yatar. Bu nedenle belirli bir alanda düşünceleri ve eylemleri incelerken, ideoloji temelinde araştırmak ve sonuçları da ideolojik bir kavrama ulaştırmak en doğrusu olacaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here