Etik Ne Demek, Kısaca Etik Nedir

Etik Ne Demek, Etik Nedir
Etik Ne Demek, Etik Nedir

Etik ne demek? Farklı kullanımları ve yaygın kullanılan anlamı ile etik nedir? Yaygın kullanım alanı olan bu terim, Etimolojik ve Linguistik bakımından incelendiğinde, ahlak temalı anlamlar içerir.

Aynı zamanda farklı bilim dallarında da düstur ve gelenek biçiminde kullanıldığı görülür. Dil bilimi bakımından etik ne demek, sorusu için TDK ana sözlüğünde yer aldığı hali ile “Töre Bilimi, Ahlaki ve Ahlakla ilgili” kullanılan bir terimdir. Kelimenin kökeni incelendiğinde ise Fransızca; éthique “Ahlak”, Eski Yunanca; ethikós “Ahlaka İlişkin” ve éthos “Örf, Adap, Töre” şeklide yer aldığı görülür.

Dil bilimi dışında kök anlamı ile ilişkin olarak; Ekonomi biliminde kıt kaynakların paylaştırılması konusu, Hukuk biliminde örf yapılarının kanunsallaştırılması, Sosyolojide grup dinamiklerinin köklerindeki yerleri, Politik bilimlerde güç tahsisinde adalet ve Psikolojide davranışların topluma yarar ve zararları hakkında etik terimi sıklıkla kullanılır. Biyolojik etik, Ekolojik etik ve Kriminolojik etik gibi kendi içinde bilimsel faaliyet alanları oluşumunda da temel yapı ve anlayış olarak kabul görür.

Retorik Ne Demek

Etik Nedir

Ahlaki değerlerin evrensel şekilde tüm insanlığın ihtiyacı, başvuru kaynağı ve kültürel olarak devraldığı yazılı olmayan sosyal kurallar şeklindeki tanım, etik nedir sorusunun bir başka cevabı olarak verilebilir. Erdemlilik, doğruculuk-doğruya yöneliş gibi sosyal olarak ahlaki değerlere önem verildiğinin altını çizen bu terimin geçmişi, Yunan filozofu Platon’a kadar ulaşır. Kanunlar yazılıdır ve zaman içerisinde ihtiyaçlara binaen üretilmişlerdir. Ahlak kuralları ise toplumların yaşamlarına kanun dışı düzen getirerek, sürekli şartlara uygun şekilde ancak yavaş olarak değişen içgüdüsel ya da kültürel miras yasalarıdır.

Dünya üzerindeki tüm toplumlar; ilk kabile hayatlarından günümüze kadar, ahlaki değere sahip olduğunu düşündükleri sezgisel davranışlara, bilimsel alanda etik adı verilir. Etimolojik olarak benzer ses uyumu içerisinde tüm Dünya dillerine yayılan etik nedir TDK sözlüğünde yer alan anlamlarıyla hemen hemen tüm toplumlarda aynı ilkeler bütünlüğünü ifade eden olgudur.

Etik Ne Demek

Felsefi olarak sıkça irdelenen bu konu, farklı özellikler kazandırılarak ele alınır ve dil bilimindeki anlamı her zaman ana tema olarak felsefi fikrin kökünde yer alır. Felsefi olarak ya da felsefede etik ne demek, sorusuna cevap vermek için tarih içerisinde felsefe ve benzer düşünsel bilimlere yön verenlerin tanımlarına bakılmalıdır. Epiküros etik anlayışı, insan olarak amacın hazza ulaşması; Platon’un etik anlayışı, köle olmayan özgür yurttaşlığa yöneliktir. Modern zaman filozofları; Alman Schopenhauer, karamsar bir etiği benimsemiş; Nietzsche ise karşı devrim niteliği taşıyan etik anlayışını benimsemiştir. Modern zamanımızda ise etik nedir hakkında araştırma yapanların karşısına daha çok devlet uygulamaları ve devlet-halk arasında kanunsal olmayan düzen konuları çıkar. Bu konular kimi alanlarda yazılı kanunlar haline getirilerek, kişilere indirgenip bireysel etik konusu üzerinde yoğunlaşır. Bireysel etiğe verilecek en önemli örnek ise memurların davranışlarını düzenleyen yazılı etik kurallarıdır.

İdeolojik Ne Demek

Etik Değerler Nelerdir

Etik değerler ve ilkeler, yazılı olmayan kanuni sınırların dışında toplumsal yasalar olarak adlandırılabilir. Kişisel etik nedir kısa bilgi ve deneyimler ışığında, topluma üye ferdin toplumun kendisine olan güveni ve beklentilerine uygun biçimdeki öz hareketleri olarak dile getirilebilir. Bu tanıma genel kabul görmüş etik değerler olarak; Toplum çıkarlarını kişisel çıkarların önünde görmek, maddi çıkarlar bakımından başkalarına bağım hale gelecek zor ilişkiler içine girmemek, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaf olmak, açık ve dürüst olmak, ilkeleri eklendiğinde kişi, toplumun kendisine olan güveni ve beklentilerini karşılayabilir etik değerlere sahip olabilir. Bu değerler aile içerisinde edinilmiş ahlaki öz benlik, kişinin ömür boyunca vazgeçmeyeceği yaşam standartlarını belirleyen tavırlar olarakta bilinir. İyi insan olmak yolunda toplum ile uyumlu kültürel değerler, etik değerler nelerdir sorunun en kısa cevabı olacaktır.

Etik İlkeleri Nelerdir

Etik ne demek konusu cevaplanırken temelde yazılı olman sosyal ve toplumsal yasalar olarak bahsedilir ancak, etik ile ilgili yazınsal yasal düzenlemelere de bulunur. Etik ilkeler nelerdir hangi davranışlar toplumumuzda etik olarak kabul edilir sorusuna en iyi hukuki cevap, 5176 numaralı ve 25/05/2004 tarihli “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 13/04/2005 tarihli “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  ile verilir. Etik ilkeler ve etik değerlerin yazılı hukuk düzenlemesi, bu kanun ve yönetmelikte detaylı şekilde verilir.

Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Dil bilimi bakımından etik nedir, TDK sözlüğünde kısaca ahlaktır ancak, etik ile ahlak arasındaki fark ince bir çizgidir. Etik, bir topluluk tarafından öne çıkartılan davranış kuralları ve kalıplarıdır şeklinde tanımlanabilir. Etik değerler ve ilkeler, topluluğun teamülleridir. Topluluk ise bir şirket, ulus, meslek birimi, futbol takımı ve aile olabilir. TDK sözlüğünde tanımlanan ahlak ise daha özel ve kişisel bir tavırlar bütünüdür. Ahlak, ferdin inancı, yetiştirilme tarzı ve iç dünyasının şekillendiriciliği ve karakteridir. Etik ile ahlak arasındaki fark özetle; etik toplulukların ve grupların kültürel kodlarıyken ahlak, kişisel karakteristik kodlardır. Etik değerler değişiklik gösterir ancak ahlak edinimleri değişmezdir. Etik kodlar grupta herkes için aynıdır, ahlak kişiseldir ve farklılıklar gösterir. Temel olarak günümüz kabul görüşüne binaen ahlak dini ve ailevi kuralları benimserken etik felsefi ve grubun amacına yöneliktir.

Etik Haber Nedir

Etik haber nedir hakkında bilgi için öncelikle haberin tanımı yapılmalıdır. İlginç ve güncel olayın nesnel ve gerçeğe en uygun şekilde sunulmasına haber denir. Haberler görsel kanıtlar ile desteklenen metinler şeklinde iletilir. Özet boyutunda kısa ve olabildiğince anlaşılır yalın bir sunumdur. Haberin tanımı içerisindeki son bölüm etik haber nedir sorusunun cevabı yer alır. Haberler, her türlü yanlı değerlendirmelerden uzak ve söz oyunlarından arındırılarak verilir. Kabul gören haber tekniği son derece katı kurallar içerisindedir. Haberin verildiği toplum ve grupların etik anlayışına uygun biçimde yön vermeyen tarafsız şekilde verilmesi, etik haber ve etik haberciliktir.

Etik Kurulu Nedir

5176 numaralı kanunda ön görülen görevlerin ifası için kanunun 2. maddesi ile Etik Kurulu kurulmuştur. Etik kurulu nedir sorusunun cevabı ise aynı kanunun 3. maddesinde; “Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya  yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.”  şeklinde verilir. 2. maddede Başbakanlık makamına vurgu yapılır ancak, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modeli sebebiyle 5176 sayılı kanunda değişiklik yapılması olağandır.

Eğitimde Etik Nedir

Eğitim, farklı seviyelerde okullar, kurs ve benzeri programlar ile üniversitelerde bireylere hayatta gerekli olabilecek bilgi ve kabiliyetlerin sistematik biçimde verilmesidir. Eğitimin temelde toplumun tüm bireylerini etkilemesi sebebiyle etik değer ve kurallara en fazla ihtiyacı olan alandır. Öğretmen ve öğrenci ilişkisinin etik düzen içerisinde olması, ayrımsız olarak okul topluluğunun etik düzen içerisinde en doğru eğitimin verilmesi ve alınmasını sağlar. Eğitimde etik nedir sorusu farklı cevaplara haizdir ancak, ilk ve orta öğretim dışında kalan temel eğitim seviyelerinden sonraki düzeylerde etik edinimler, tüm toplumu etkileyecek seviyededir.

etik nedir
etik nedir

Özellikle mesleki eğitim sırasında meslek grubu ve meslek topluluklarıyla eşit etik ilkeler, bireylerin geleceğini etkilediği gibi grubun ve topluluğun geleceğini de etkiler. Eğitilmiş birey etik ilkeler doğrultusunda mesleğinde ya da grubunda ilerlerken gün gelir eğitici konumuna yükselir. Zincirin tamamlanması yeni ilkeleri benimseyecek öğrenciler, çıraklar, meraklılardır. Etik değerlere hâkim ve saygılı sistem benimsendiğinde, her türden ve seviyeden eğitimde yeni nesil kültürel olarak toplumunun ve grubunun etik kodlarını ileriye aktarır. Bu kod zinciri kişiselden toplumsala eğitim ile aktarılır.

Etik Nedir Felsefe

Etik kodların toplumlar ve gruplar arasındaki aktarımını farklı şekilde inceleyen Felsefe bilimi, ahlak ana teması üstünden fikirler üretir. Genelde bilim, etiği bir bütün içinde inceler. Felsefe etik konusunun varlığını ve yokluğunu, evrensel olup olmadığını, iyi ve kötü olup olmadığını, evrensel ise kabul görmüş ahlak yasalarına uyup uymadığını irdeler. Elde ettiği sonuçları ise kendi bilim çerçevesi içerisinde tutarlı ve de çelişkisiz olarak açıklamaya çalışır. Etik nedir araştırmasında felsefe bazı temel kavramları benimser. İyi-Kötü; kişinin ahlaki değeri olan tutumlarına iyi, olmayanlarına kötü olarak yaklaşır. Özgürlük; kişinin iyi ile kötüyü birbirinden özgürce ayırt edebilmesini ve bu konuda kısıtlanmamış olmasını ifade eder. Erdem; felsefe ana kuralı olarak iyi olan her şey erdemi ifade eder. Kişinin ahlaki iradesi iyi olana doğru ise erdemli sayılır. Sorumluluk; ferdin kendi yetki alanına giren, görevler ve iyi davranışlarının sonucudur. Ahlaki eylem; kişinin genel kabul görmüş ahlak tutumları ve kurallarına uyduğunu göstermesidir.

Ayrıca ahlak tabanlı felsefenin bazı soruları da mevcuttur. Toplumda ya da grupta; kişi neye karşı ahlak tutumu sergiler? Kişi ahlaki bir eylemi ya da düşünceyi sergilerken özgür mü? Kişi ahlakının temeli nedir? Kişinin ahlaklı davranışın amacı var mıdır? gibi. Etik ile ahlak bağlantısını toplumsal yarar üzerine kuran felsefe, tarih öncesinden günümüze kadar gelişerek farklı bilimsel alanların sorunlarına cevaplar bulmuştur. Felsefe için etik nedir sorusunun cevabı ise toplumların düzen ihtiyacını vicdan ve ahlak durumlarıyla şekillendiren kültür öğeleri ve verileridir.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.